Những vần thơ nhỏ

Chỉ là biểu hiện

Ni Sư Như Minh

Thầy thị hiện bịnh duyên
Cho chúng con thực tập
Qua giáo lý tương tức
Vô ngã và vô thường
Để chúng con rõ hơn

Về những gì Thầy dạy.

Như đám mây và nước
Đâu có sai khác gì
Dù có đến có đi
Cũng chỉ là biểu hiện
Giúp chúng con tu luyện
Để thấy Thầy trong con
Mỗi hơi thở, bước chân
Vững chãi và an bình

Là có Thầy ở đó.

Chẳng phải không, phải có
Chẳng phải đến, phải đi
Mai kia có điều gì
Vắng Thầy trong cõi thế
Chúng con nguyền tiếp bước
Hạnh nguyện lớn của Thầy
Qua mỗi phút, mỗi giây

An trú trong hiện tại.

Đây chính là hoa trái
Dâng lên cúng dường Thầy
Mong Thầy chứng nơi đây

Tấm lòng thành, đệ tử.

20.11.2014