Những vần thơ nhỏ

Em mơ

Sư cô Huệ Tri

Em mơ làm Phật Tổ
Mà chưa tu chuyên cần
Cho nên em còn khổ
Tháng ngày cứ lênh đênh
 
Em mơ làm người tốt
Thương hết thảy chúng sanh
Mà lắm lúc nhìn lại
Chưa thương trọn chính mình
 
Em còn mơ nhiều lắm
Không thể kể hết đâu
Nhưng ngày kia tĩnh tọa
Lòng chớm nụ hoa đầu
 
Thôi đừng mơ nữa nhé
Hiện tại đang nhiệm mầu
Bụt không xa chỗ bé
Tu trước thành Phật sau
 
Em mỉm cười thở nhẹ
Buông hết mọi lo sầu
Bình an như tuổi nhỏ
Chắc chắn Bụt xoa đầu.