Từ điển Làng Mai

Tu dien Lang Mai 1Tu dien Lang Mai

Làng Mai không phải chỉ là một trung tâm thực tập thiền học mà còn là một tư trào văn hóa. Có cội nguồn Việt Nam, nhưng Làng Mai đã đối diện và tiếp thu những yếu tố của các cội nguồn văn hóa khác trên thế giới để trở nên một tư trào, một nếp sống mà bất cứ từ quốc gia nào, chủng tộc nào hay văn hóa nào, mỗi khi tới với Làng Mai, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, an lạc và tìm lại được mình và cội nguồn của mình. Cách sống, cách thương yêu, cách làm việc, cách thực tập, cách tiếp xử theo Làng Mai đã đem lại niềm vui sống, nguồn tin yêu và sự hòa giải đến cho những người đã có duyên được tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với Làng Mai.

Hiện đã có gần một ngàn tăng thân và cơ sở trên thế giới đang thực tập và sống theo nếp sống Làng Mai. Có nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về Làng Mai. Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này. Những danh từ Phật học không mang màu sắc, không mang những ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai và có thể tìm thấy trong bất cứ bộ Từ Điển Phật học nào, thì sẽ không có trong Từ Điển Làng Mai. Những thuật ngữ Làng Mai, những pháp môn tu tập của Làng Mai, những kinh sách của Làng Mai, những cơ sở và tăng thân của Làng Mai trên thế giới, những khóa tu, những bài tụng, những bài hát của Làng Mai, những giai thoại về Làng Mai, tên tuổi những vị giáo thọ Làng Mai, những vị xuất gia Làng Mai, v.v… đều có thể tìm thấy trong Từ Điển Làng Mai.

Mọi phản hồi, đóng góp về nội dung cũng như thông tin có trong các mục Từ điển Làng Mai, xin hoan hỷ gửi về cho BBT theo email: tudien@langmai.org.