Giới luật

Những câu hỏi thường gặp về Năm Giới Đây là một số giải đáp chúng tôi đã đề nghị với những vị mến mộ những tiêu chuẩn rất đẹp, rất lành và rất sâu sắc của Năm Giới, nhưng ngần ngại chưa dám thọ.

Con đang dan díu với một cô gái đã có chồng
Người chủ trương duy vật có nhận Năm Giới được không?
Sư cô Chân Không chia sẻ – Trích trong sách: Để có một tương lai
Thọ Năm Giới có phản bội Thượng Đế không?
Sư cô Chân Không chia sẻ – Trích trong sách: Để có một tương lai
Thọ lại Năm Giới có được không?
Sư cô Chân Không chia sẻ – Trích trong sách: Để có một tương lai
Tại sao lại cần thọ Tam Quy?
Sư cô Chân Không chia sẻ – Trích trong sách: Để có một tương lai