Kinh nhạc – tăng thân tụng

Quán niệm trước khi tụng Kinh

Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt.
Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một cơ thể, lắng nghe như một cơ thể, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.