Tụng Kinh, Niệm Bụt

Nếu tâm tư bạn đang xôn xao, xin mời bạn vào Phật đường để nghe kinh.
Bạn có thể tụng kinh chung với quý thầy cô và với đại chúng. Những bài kinh như Hướng Về Kính Lạy, Mười Nguyện Phổ Hiền hoặc Quy Nguyện… nghe tới đâu thì bạn hiểu tới đó. Lời kinh thấm vào cơ thể và tâm hồn bạn, đem tới cho bạn niềm an ủi, lắng dịu, giúp cho bạn thấy được tâm bạn và hoàn cảnh của bạn một cách rõ ràng, và bạn có thể tìm được hướng đi hoặc cách hành xử cần thiết để giải quyết những thắc mắc, khó khăn của bạn.