Dòng tu Tiếp Hiện

Dòng tu do Sư Ông Làng Mai sáng lập tại Việt Nam vào tháng 2 năm 1966.