Câu văn của lòng

Cùng Thầy rong chơi

Tập hợp những bài viết của các đệ tử (xuất gia và tại gia) về Sư Ông Làng Mai