Tàng kinh các

Nếu bạn muốn đọc kinh, đọc những bài pháp thoại phiên tả xin mời bạn lên Tàng Kinh Các. Ở đây có rất nhiều kinh đã được phiên dịch ra quốc văn. Trước hết bạn có thể đọc các kinh trong sách Nhật Tụng Thiền Môn như: Kinh Niệm Xứ, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc, Kinh Phướng Đức, Kinh Hải Đảo Tự Thân, Kinh Người Biết Sống Một Mình, Kinh Độ Người Hấp Hối, Kinh Phước Đức, Kinh Thương Yêu, Kinh Người Áo Trắng .v.v.. là những kinh có lợi ích thiết thực cho sự thực tập. Tại Tàng Kinh Các, bạn có cơ hội đọc bản dịch quốc văn và những lời chú giải của các kinh như kinh Kim Cương, kinh Tinh Yếu Bát Nhã, kinh Tam Di Đề, kinh Niệm Xứ, kinh Pháp Hoa, kinh Phật Mẫu Bảo Tạng, kinh Duy Ma, kinh Bảo Tích, kinh Di Đà, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Trung Quán, Luận Dị Bộ Tôn, Hoa Nghiêm Sư Tử Chương, Lâm Tế Lục .v.v.. và rất nhiều kinh khác. Những cuốn sách như: Thiết Lập Tịnh Độ trong đó không những có bản dịch kinh Di Đà mà còn có chú giải khảo luận về kinh này, như sách Sen Nở Trời Phương Ngoại có phân tích và giảng giải yếu chỉ của kinh Pháp Hoa .v.v.. đều có mặt trong Tàng Kinh Các. Những văn bản giới luật như Năm Giới, Mười Giới, Giới Tiếp Hiện, Giới Khất Sĩ .v.v.. cùng những văn bản Truyền Giới và Tác Pháp Yết Ma bằng quốc ngữ cũng có mặt để cho bạn tham khảo. Nếu bạn muốn đọc sách, xin mời bạn vào viện sách. Ở viện sách chỉ có sách Phật Pháp, tạp chí và thỉnh thoảng có sách văn chương, tôn giáo, đạo đức học, tâm lý học.