Sinh hoạt Tăng thân

Tường thuật về các sinh hoạt của Tăng Thân tại Làng và trên thế giới: Lễ hội, ngày quán niệm, khóa tu…