Nhật Tụng Thiền Môn

Lời Giới Thiệu
Lời Nói Đầu.

Những Chỉ Dẫn Cần Thiết

Công Phu

Sáng Thứ Hai
Kinh Kim Cương Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Thương Yêu
Chuyển Niệm
Đảnh Lễ
Bài tụng Quy Nguyện
Quay Về Nương Tựa

Chiều Thứ Hai
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
Quán Nguyện
Kệ Vô Thường

Sáng Thứ Ba
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Bài tụng Hướng Về Kính Lạy

Chiều Thứ Ba
Kinh Sức Mạnh Quan Âm
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân
Bài tụng Hạnh Phúc

Sáng Thứ Tư
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm
Bài tụng Hướng Về Tam Bảo
Phòng Hộ Chuyển Hóa

Chiều Thứ Tư
Kinh Trung Đạo Nhân Duyên
Kinh Soi Gương
Ngày Đêm An lành
Bài tụng Tùy Hỷ Hồi Hướng

Sáng Thứ Năm
Kinh Người Biết Sống Một Mình
Kinh Bát Nhã Hành
Bài tụng Điều Phục Cơn Giận

Chiều Thứ Năm
Kinh Ba Cửa Giải Thoát
Kinh A Nậu La Độ
Ba Cái Lạy
Bài tụng Khơi Suối Yêu Thương

Sáng Thứ Sáu
Kinh Người Bắt Rắn
Thiên Long Hộ Pháp

Chiều Thứ Sáu
Kinh A Di Đà
Bài tụng Phát Nguyện

Sáng Thứ Bảy
Kinh Độ Người Hấp Hối
Bài tụng Hiện Pháp Lạc Trú

Chiều Thứ Bảy
Kinh Phước Đức
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa
Sám Hối và Phát Nguyện

Sáng Chủ Nhật
Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc
Kinh Hải Đảo Tự Thân
Bài tụng Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt
Nhận Diện Và Quán Chiếu Hạt Giống Sợ Hãi

Chiều Chủ Nhật
Sám Nguyện
Kệ Sám Hối
Bốn Phép Tùy Niệm
Bài tụng Phòng Hộ Chuyển Hóa

Nghi Thức
Chúc Tán Rằm Và Mồng Một
Chúc Tán Tổ Sư
Cúng Ngọ
Thọ Trai
Truyền Giới Sa Di
Tụng Giới Sa Di
Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn

Phụ Lục
Kệ Tán
Sám Quy Mạng
Thi Kệ Nhật Dụng
Những Chỉ Dẫn Về Sự Thực Tập Ba Lạy
Ba Lạy
Năm Lạy
Nguồn Gốc Các Kinh Văn Sử Dụng

Những kinh văn và bài tụng mới
Kinh Sự Thật Đích Thực
Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt Về Không
Kinh Bốn Loại Thức Ăn
Bài tụng Ái Ngữ Lắng Nghe
Văn Thỉnh Chuông Đại Hồng
Văn Thỉnh Linh
Văn Quán Niệm Đọc Trước Mỗi Buổi Họp
Văn Quán Niệm Đọc Trước Mỗi Buổi Soi Sáng
Mười Bốn Bài Kệ Chỉ Quán