Những vần thơ nhỏ

Vui thay về dự Đại Giới Đàn

 

 

Đi xa mới biết thương Thầy

Độ sanh hoằng pháp khắp đó đây

Tuổi già quản chi thân mệt nhọc

Lòng từ tỏa ngát chốn trời Tây.

 

Giới Đàn Tình Huynh Đệ mở bày

Tăng thân khắp chốn trở về đây

Tiếp nhận truyền trao hương giới quyện

Đàn tràng thanh tịnh quý hóa thay.

 

Vui thay về dự Đại Giới Đàn

Tình Huynh Đệ quả thật chứa chan

Chư tôn thiền đức đều quy tụ

Mai thôn Pháp quốc rợp ánh vàng.

 

Mừng thay huynh đệ sống một nhà

Việt Nam Pháp quốc đâu còn xa

Giới pháp truyền trao đăng tục diệm

Ba mươi năm kỷ niệm chặng đường qua.

 

Xóm Hạ, Làng Mai

25.02.2012

Ni sư Chân Như Minh