Thử tìm dấu chân trên cát

Đại trượng phu

cửa tùng đôi cánh khép

một mũi tên sáng loáng lìa dây cung

lao vút tới

mặt trời nổ tung

đầy sân hoa cam rụng

phảng phất

bóng vô cùng.

 

Đây là bài thơ tôi thích nhất trong tập Tiếng đập cánh loài chim lớn, anh Võ Đình có dịch ra Anh văn và đã minh họa bằng mực Tàu rất đẹp. Chị Michèle Chamant cũng đã dịch ra Pháp văn nhưng tôi thấy những bản dịch này chưa lột tả được tinh thần của bài thơ. Bản dịch của anh Võ Đình có chị Teo Savory góp ý được đăng lần đầu trong tạp chí Paintbrush (số 6, bộ III, năm 1976, Wyoming, Hoa Kỳ). Cũng năm này Unicorn Press lại cho in trong tập Zen Poems. Những bản dịch ấy như sau:

The virtuous man

the two leaves of the pinewood gate fall shut

a shinning arrow leaves the bow-string

speeds upward cleaving the sky

explodes the sun

the blossoms of the orange trees fall

until the courtyard is carpeted

 

flickering reflection

of infinity

L’homme vertueux

les portes de pin fermées

une flèche scinetillante

quitte la corde tremblante

 

lair se déchire

le soleil explose.

les fleurs d’oranger tombent

tombent

tapissent la cour

 

est l’ombre

de l’infini.