Thử tìm dấu chân trên cát

Đại trượng phu

cửa tùng đôi cánh khép

một mũi tên sáng loáng lìa dây cung

lao vút tới

mặt trời nổ tung

đầy sân hoa cam rụng

phảng phất

bóng vô cùng

 

Đây là bài thơ tôi thích nhất trong Tập Tiếng Đập Cánh anh Võ Đình có dịch ra Anh văn và đã minh hoạ bằng mực tàu rất đẹp. Chị Michèle Chamant cũng đã dịch ra Pháp văn nhưng tôi thấy những bản dịch này chưa lột được tinh thần của bài thơ. Bản dịch của anh Võ Đình có chị Teo Savory góp ý được đăng lần đầu trong tạp chí Paintbrush (số 6, bộ III, năm 1976, Wyoming, Hoa Kỳ). Cũng năm này Unicorn Press lại cho in trong tập Zen Poems. Những bản dịch ấy như sau:

 

The virtuous man

the two leaves of the pinewood gate fall shut
a shinning arrow leaves the bow-string
speeds upward cleaving the sky
explodes the sun

the blossoms of the orange trees fall
until the courtyard is carpeted

flickering reflection
of infinity

 

L’homme vertueux

les protes de pin fermées
une flèche scinetillante
quitte la corde tremblante

l’air se déchire
le soleil explose.

les fleurs d’oranger tombent
tombent
tapissent la cour


est l’ombre
de l’infini