Thử tìm dấu chân trên cát

Giây neo

cành lá thì thào

rồi cành lá lặng yên

thuyền tôi cặp bến trăng sao

hơi thở là giây neo

tôi duy trì vũ trụ

 

Theo tôi nghĩ, thở ra thở vào có ý thức là an trú trong quán niệm. Sự quán niệm này “duy trì” tâm ta và vũ trụ cùng một lúc. Nếu mất hơi thở, lạc chánh định thì trăng sao và vũ trụ đều mất và vì vậy hơi thở là giây neo. Xin so sánh lại với bài Pháp Giới Thực Ấn.