Thử tìm dấu chân trên cát

Dây neo

cành lá thì thào

ri cành lá lặng yên

thuyền tôi cặp bến trăng sao

hơi thở là dây neo

tôi duy trì vũ trụ

Theo tôi nghĩ, thở ra thở vào có ý thức là an trú trong quán niệm. Sự quán niệm này “duy trì” tâm ta và vũ trụ cùng một lúc. Nếu mất hơi thở, lạc chánh định thì trăng sao và vũ trụ đều mất và vì vậy hơi thở là dây neo. Xin so sánh lại với bài Pháp giới thực ấn.