Thử tìm dấu chân trên cát

Thế giới chúng ta

nắng trên ngói reo vui

và nắng trên bức tranh sáng nay đồng vọng

tôi chế nắng bằng mầu

nhờ mầu chuyển sức ấm

tiếng hát của loài chim sứ giả

sáng nay

nói rằng thế giới chúng ta

lại bắt đầu một chu kỳ tạo dựng.

Bài này có lẽ cũng được viết tại Paris năm 1967 trên đồi Montmartre vì chúng tôi cũng nhận được bài này trên bưu thiếp có hình xóm họa sĩ trên đồi Montmartre, Paris.