Thử tìm dấu chân trên cát

Khứ lai

t chữ này

mảnh giấy này

du chân trên cát

tượng mây giữa trời

ngày mai, tôi đã đi rồi.

Bốn chữ Dấu chân trên cát làm đầu đề tập thơ chưa xuất bản đã được lấy ra từ bài thơ nhỏ này. Michèle Chamant đã dịch ra Pháp văn như sau:

Voyages du Temps

 ces coups d’encre noir

cette feuille blanche

des pas imprimés sur le sable

des nuages sculptés dans le ciel

demain

cest le départ.