Thử tìm dấu chân trên cát

Khứ lai

nét chữ này

mảnh giấy này

dấu chân trên cát

tượng mây giữa trời

ngày mai, tôi đã đi rồi.

 

Bốn chữ Dấu Chân Trên Cát làm đầu đề tập thơ chưa xuất bản đã được lấy ra từ bài thơ nhỏ này. Michèle Chamant đã dịch ra Pháp Văn như sau:

 

Voyages du temps

ces coups d’encre noir
cette feuille blanche
des pas imprimés sur le sable
des nuages sculptés dans le ciel
demain
c’est le depart.