Thử tìm dấu chân trên cát

Chứng nhân còn đó

hỏa châu sáng trên trời

em bé vỗ tay reo

nhưng tiếng súng đã nổ

tiếng cười tắt theo

và chứng nhân còn đó.

Đầu đề bài này Le Témoin Reste đã được chọn khi chúng tôi cho in tập thơ của Thầy bằng Pháp văn năm 1973. Tập này do Pierre và Neige yêu cầu in để bán tại các đại nhạc hội do hai người tổ chức trên nhiều thành phố nước Pháp, lạc quyên giúp cô nhi Việt Nam. Bản Pháp văn chị Michèle Chamant dịch như sau:

Le Témoin Reste

des bombes flamboyantes

illuminent le ciel noir,

un enfant applaudit;

il rit.

jentends le son des canons

et le rire meurt.

mais le témoin reste.