Thử tìm dấu chân trên cát

Những giọt không

mát lòng, nhờ

những giọt không

bỗng đâu thuyền đã

sang sông

tới bờ!

t mềm, bãi vắng

nguyền xưa…

Anh Võ Đình và chị Teo Savory (Giám đốc Nhà xuất bản Unicorn Press) đã dịch bài này ra Anh văn và cho đăng ở tạp chí Paintbrush số 4, năm 1975, Wyoming, Hoa Kỳ. Bản Anh văn như sau:

Drops of Nothingness

 

my heart is cooled

by drops of nothingness

suddenly I see

my boat has crossed the river

and already reached the other shore!

soft sand, empty beach

         old promises…