Thử tìm dấu chân trên cát

Buông thả

bãi vắng

mưa xóa dấu chân người

trên cát mịn.

não phiền từ đâu lại:

chân còn chưa chấm đất,

lắng nghe phảng phất gió mùa xuân.

Bài này chị Teo Savory dịch đăng lần đầu ở tạp chí Paintbrush, Hoa Kỳ (số 6, bộ III, năm 1976). Thầy nói mấy câu cuối cùng dịch không đúng ý Thầy: “não phiền vừa định bay lại nhưng chân chưa chấm đất thì nó đã bị gió mùa xuân thổi bay đi”, có lẽ dịch như vậy mới đúng.