Thử tìm dấu chân trên cát

Từ bi quán

tịnh thủy trong bình

từ trên tay Bồ tát

rót trên sa mạc

thành biển xanh

mông mênh.

Bài này văn phòng chúng tôi đã dùng làm thiệp chúc Xuân năm 1977 với hai chữ Đại Bi viết theo lối cổ tự.