Thử tìm dấu chân trên cát

Tiếng gọi

sáng hôm nay

tới đây

chén trà nóng

bãi cỏ xanh

bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước

bàn tay gió

dáng vẫy gọi

một chồi non xanh mướt

nụ hoa nào

hạt sỏi nào

ngọn lá nào

ng thuyết Pháp Hoa kinh

Bài này đã có lần tôi nghe anh Trụ Vũ ngâm tại Sài Gòn, và anh bảo rất thích bài này. Chính anh đã chọn bài này để cho vào tuyển tập Thi Nhạc Họa mừng ngày Phật đản do Lá Bối ấn hành năm 1967. Họa sĩ Võ Đình và nữ sĩ Teo Savory đã dịch như sau:

Beckoning

this morning’s dawn

and I am here

a cup of steaming tea

a green lawn

your sudden image

from long ago. Your hands

or the wind

your hands

or the wind

beckoning

the shining of the tree’s

new bud:

flower, leaf and pebble

all recite

the sutra of lotus.

Bài này cũng đã được đăng trong tạp chí Paintbrush, số 4, năm 1975 tại Laramie, Hoa Kỳ.