Thử tìm dấu chân trên cát

Chỗ đứng

quê hương tôi là đây

chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối

mặt trái đất dù mang đầy cát bụi

nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm.

Bài này đã được Thầy phổ nhạc.