Ai hỡi ai ơi

Ai làm, ai khổ

Ai vui, ai sướng

Ai buồn, ai giận

Ai hiểu, ai thương

Cảm ơn tất cả cho ta cuộc đời

để khôn để lớn

để cảm để thông

À ơi ới à ơi,

Quê hương ta vẫn đẹp mãi ra

À ơi ới à ơi,

Quê hương ta thắm mãi tình nhà.