Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2017

Tại Làng Mai Pháp và Làng Mai Thái Lan

Kệ truyền đăng cho 13 vị giáo thọ tại Làng Mai Thái Lan trong Đại giới đàn Tánh Thiên (từ ngày 21 – 25/2/2017)
Thầy Thích Chân Pháp Hương
(Nguyễn Tâm Thành; Pháp danh: Tâm Hòa Phước)
Chân Pháp nhất vị
Trụ giải thoát Hương
Đẳng vô phân biệt
Nhập chúng y vương.
Thầy Thích Chân Giới Đức
(Nguyễn Phước Nhật; Pháp danh: Nhuận Bình)
Giới pháp Như Lai trao diệu dụng
Vô hành đạo Đức tiếp nguồn xưa
Mỗi bước chân thơm lòng Tịnh Độ
Hơi thở uyên nguyên một Phật thừa.
Sư cô Thích nữ Chân Chung Nghiêm
(Tống Thị Diệu Trang; Pháp danh: Diệu Hoàng)
Bàn tay của chân tình
Chung vui tịnh độ sinh
Hơi thở và ánh mắt
Nghiêm toả rạng bình minh.
Sư cô Thích nữ Chân Phát Nghiêm
(Đoàn Thị Uyên; Pháp danh: Tâm Liễu)
Dương xuân trời đất nẩy mầm xanh
Quyết phát tâm bi khởi niệm lành
Xây dựng nghĩa tình qua ánh mắt
Nghiêm từ buông xả tưởng vô minh.
Sư cô Thích nữ Chân Hoàng Nghiêm
(Nguyễn Thị Hồng Âu; Pháp danh: Tâm Phước Hải)

Bửu tháp huy hoàng rạng tổ tông
Tài bồi nghiệp tuệ nghiêm trời đông
Gió sớm mây chiều tuyên bát nhã
Cơ duyên đốn ngộ cứ thong dong.

Sư cô Thích nữ Chân Diên Nghiêm
(Đoàn Thị Ánh Tuyết; Pháp danh: Tâm Nhật Thành)

Ngọn lửa chân truyền soi cảnh huyễn
Diên trường thọ mạng nhờ nghiêm đức
Một sáng biển đông bừng trang sử
Tỳ lô trăng rọi cửa song thư.

Sư cô Thích nữ Chân Quế Nghiêm
(Phan Nữ Bích Câu; Pháp danh: Tâm Thanh Quang)
Sừng sững trên núi cao
Quế thanh quế vẫy chào
Nghiêm minh và tri túc
Im lặng tình thâm giao.
Sư cô Thích nữ Chân Cư Nghiêm
(Trần Thị Phượng; Pháp danh: Tâm Phước Quảng)
Vui nếp tĩnh trên thật địa
Thâm ân đáp trọn đạo uy nghiêm
Trước sau bền vững lời nguyện ước
Theo dòng nhập thế ngát hương thiền.
Sư cô Thích nữ Chân Đạm Nghiêm
(Phạm Thị Vy; Pháp danh: Tâm Quảng Pha)
Huyền Quang hiện áng mây thanh đạm
Hạt giống gieo trồng cõi tịnh nghiêm
Trái tim cam lộ nguyền tiếp nối
Giới tuệ chuyên cần tối chân nhân.
Sư cô Thích nữ Chân Tinh Nghiêm
(Nguyễn Thị Bé; Pháp danh: Tâm Quảng Hạnh)
Giới thân trọn vẹn tinh nguyên
Kho tàng pháp bảo thâm uyên trao rồi
Nghiêm trì hạnh nguyện cứu đời
Bước vào biển tuệ xa rời chốn mê.
Sư cô Thích nữ Chân Viên Nghiêm
(Lê Thị Tuyết Thư; Pháp danh: Tâm Diệu Như)
Nguyện xưa viên mãn,đức vun trồng
Giới thân nghiêm hộ, tuệ sáng trong
Buông hết thị phi ba nghiệp lắng
Tìm về thấy được tự tính không.
Sư cô Thích nữ Chân Trọng Nghiêm
(Lê Thị Minh Hoa; Pháp danh: Tâm Liên)

Chân Tăng kính trọng ở trong lòng
Nghiêm thường gieo rải hạt tịnh không
Cõi tâm trăng sáng hoa từ nở
Nụ cười nhẹ chớm chốn thong dong.

 

 

 

 

Sư cô Thích nữ Chân Lâm Nghiêm
(Đặng Thị Như Quý; Pháp danh: Tâm Nhuận Thủy)

Tùng lâm mỗi phút ươm hạt quý
Nghiêm mật từng giây tưới hạt bi
Mây lành dạo qua từ đỉnh núi
Chim hót thông đùa diễn pháp âm

 

 

 

 

 

Kệ truyền đăng cho 10 vị giáo thọ tại Làng Mai (Pháp) vào ngày 25.2.2017 trong khóa tu xuất sĩ:

 

Thầy Thích Chân Đức Tạng
(Peter Quốc Tuấn Trang; Pháp danh: Trung Lý)
 
Giới đức vun bồi vô tận tạng
Ngàn năm thơm mãi vẫn còn vương
Mỗi phút chân trâu là vô giá
Chỉ quán trong tay mọi nẻo đường.
Thầy Thích Chân Pháp Kim
(Nguyễn Vũ hoàng; Pháp danh: Tâm Hòa Niệm)
Pháp bảo kim cang tối thượng thừa
Tương ưng hành giải chẳng nhặt thưa
Rút gươm trí tuệ nhờ tay khéo
Chém sạch duyên trần rộng lối xưa.

 

 

 

 

 

Sư cô Thích nữ Chân Khuyến Nghiêm
(Ralu Mó Tuyết; Pháp danh: Tâm Thanh Tú)
Chim hót ca vang điều khuyến thiện
Bàn tay từ ái cõi tịnh nghiêm
Công phu vốn sẵn đầy châu ngọc
Gấm thêu dâng tặng khắp mọi miền.
Sư cô Thích nữ Chân Kế Nghiêm
(Đặng Thị Thu Duyên; Pháp danh: Tâm Quang Tiến)
Kế thừa sự nghiệp của Như Lai
Nghiêm minh tu học đức lẫn tài
Bước chân thanh thản cùng sông núi
Trăng sao mở hội đón ngày mai.
 

Sư cô Thích nữ Chân Thúy Nghiêm
(Nguyễn Thị Mỹ Lý; Pháp danh: Tâm Nguyên Trung)
Như chơn thâm Thúy kim ngôn
Nghiêm từ tánh giới sống còn ở đây
Vào dòng địa xúc phút giây
Tương dung lui tới chốn này rong chơi.
 

Sư cô Thích nữ Chân Trưởng Nghiêm
(Phạm Thị Ngọc Sương; Pháp danh: Lệ Phước)
Trưởng dưỡng nguồn tâm từ Pháp Võ
Trang nghiêm Bát Nhã diệu âm vang
Thân đâu tâm đó là nguồn sống
Tự tại vào ra cửa Lạc Bang.
Sư cô Thích nữ Chân Huấn Nghiêm
(Nguyễn Thị Kim Nhung; Pháp danh: Tâm Diệu Ngộ)
Nương lời giáo huấn nghiêm minh
Công phu cần mẫn an bình nội tâm
Tình thương chuyển hoá tình thâm
Trăng khuya vằng vặc khói trầm nhẹ bay.
 

Sư cô Thích nữ Chân Hào Nghiêm
(Nguyễn Thị Mộng Mơ; Pháp danh: Tâm Phước Hà)
Nụ cười chánh niệm tỏa hào quang
Trang nghiêm chiếu rọi khắp mười phương
Công phu giới định trình thật tướng
Ước nguyện năm xưa đã tận tường.
Sư cô Thích nữ Chân Diễn Nghiêm
(Bùi Thị Lệ Thu; Pháp danh: Tâm Phước Tuệ) 
Cõi Bụt diễn hiện ngay cõi này
Uy nghiêm an tịnh từng phút giây
Ba nghiệp tỏa sáng hương thơm ngát
Tiếp nối tổ tông pháp hiển bày.
 

Sư cô Thích Nữ Chân Lực Nghiêm:
(Emmanuelle Macaud; Pháp danh: Tâm Chân Lạc)
The Power of Love and Understanding
Is like Spring Rain beautifying Mother Earth
Life is music we make together
Removing all ideas of you and me.

Lễ Truyền đăng cho sư cô Chân An Nghiêm:

Vào ngày 19.07.2017, tại Phật đường, xóm Mới, Sư cô Chân Không và Sư cô Chân Đức đã thay mặt Sư Ông và tăng thân truyền đăng cho sư cô Chân An Nghiêm. Dưới đây là hai bài kệ truyền đăng dành cho sư cô Chân An Nghiêm (một bài tiếng Anh và một bài tiếng Việt):

Tiếng Anh:

A cool, refreshing breeze of peace

Adorns the ocean of insight.

You let long years of striving cease

And gently lay the burden down.

Tiếng Việt (trích trong bài thơ truyền đăng):

               

… Thầy bệnh, không nói năng

Mắt nhìn con đăm đăm

An nhiên và tự tại

Trang nghiêm con vâng lời …