Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong Đại Giới Đàn “Bây Giờ Ở Đây” -2019

Đại Giới Đàn được diễn ra từ ngày 21-25/2/2019, tại Làng Mai Pháp và Làng Mai Thái Lan. 32 vị tân giáo thọ đã được truyền đăng, trong đó có 6 vị là giáo thọ cư sĩ.

 

Thầy Thích Chân Đồng Trí
(Nguyễn Thanh Dân

Pháp danh: Đồng Trí)

Trăng núi ngàn năm một chữ đồng
Cam lồ ươm trí nhuận non sông
Viên thông trong cõi huyền hoa tạng
Mỗi bước thêm ngời nếp tổ tông.

Thầy Thích Chân Quảng Tuấn

(Văn Viết Anh

Pháp danh: Quảng Tuấn)

Vẫn tâm ban đầu luôn quảng đại
Rộng đường trang tuấn kiệt xưa nay
Một sớm mai hồng đà cất bước
Pháp khí trượng phu tự hiển bày.
Thầy Thích Chân Huệ Trực
(Lelio

Pháp danh: Dharma Shanti)

 

Giới huệ nhuận uy nghi
Trực tâm tuyệt thị phi
Nhập tức xuất tức niệm
Bình đẳng tánh đồng quy.
Thầy Thích Chân Pháp Thệ
(Paul Roger Tarchichi
Pháp danh:  Détermination Solide du Coeur)

Pháp
Bụt ươm trong từng hơi thở
Sắt son thệ nguyện buổi ban sơ
Vườn xưa mỗi bước lòng lên mới
Mỗi bước nhiệm mầu mắt bé thơ.
Sư cô Thích Nữ Chân Triển Nghiêm
(Nguyễn Thị Hồng Thu

Pháp danh: Tâm Thanh Hiếu Lạc)

Pháp môn khai triển hạnh tâm đầu
Hơi thở nghiêm hòa trí giới sâu
Kỳ viên một sớm muôn chim hót
Từng bước ca vang khúc nhạc mầu.
Sư cô Thích Nữ Chân Chức Nghiêm
(Hồ Thị Ngân

Pháp danh: Tâm Liên Sắc)

 

Huynh đệ tình thâm nguyện chức thành
Nghiêm soi cõi Bụt tuyệt vô tranh
Ngồi yên tịch tĩnh mâu ni hiện
Rạng rỡ hồng liên sắc nhuận lành.
Sư cô Thích Nữ Chân Đôn Nghiêm
(Ngô Thị Hồng Hiếu

Pháp danh: Tâm Liên Hương)

 

Xuất gia tuổi nhỏ
Tâm tánh thuần đôn
Trang nghiêm trú xứ
Gìn giữ tông môn.
Sư cô Thích Nữ Chân Thúc Nghiêm
(Nguyễn Kim Vi

Pháp danh: Tâm Liên Đài)

Thân tâm thúc liễm trang nghiêm
Bước chân địa xúc dạo miền tịnh cư
Đơn thuần nhận diện thực hư
Lắng nghe ái ngữ bi từ triều dâng.
Sư cô Thích Nữ Chân Biện Nghiêm
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Pháp danh: Tâm Nguyên Đức)

 

Chân thật hiền lương ấy biện tài
Nghiêm từ nuôi chí nguyện Như Lai
Nước non mời gọi trăng về hội
Một quyết lên đường sạch trần ai.
Sư cô Thích Nữ Chân Đương Nghiêm
(Lê Thị Năm

Pháp danh: Tâm Diệu Thu)

 

Đương niệm làm nên muôn niệm
Tự nghiêm thế giới trang nghiêm
Thông điệp tình thương hợp tấu
Thuyền từ cập bến an nhiên.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Thiệp Nghiêm
(Phan Thị Thương

Pháp danh: Tâm Minh Ngọc)

Chân nhân tĩnh tại
Lịch thiệp nhật thường
Tứ nghi nghiêm hộ
Phát túc siêu phương.
Tiếp hiện Chân Bi Nhật (người Pháp)

Serge Rousseau

Tâm từ bi, vòng tay rộng mở
Hạnh lắng nghe, tuệ nhật rõ soi
Buồm căng gió, hành trang chánh niệm
Thuyền tăng thân cỡi sóng ba đào.
 Thầy Thích Chân Trời An Quốc
(像真安国天)

Xu Liu Gang (姓名名) 

Lắng tâm theo hơi thở
Tịnh độ hiện nơi này
Cõi trời người trước mặt
Cửa bất nhị ngay đây).
依 安 般 守 意
樂 國 是 當 國
人 天 無 遠 處
不 二 於 法 門
Sư cô Thích Nữ Chân Thượng Nghiêm
(Phan Thị Kinh Nhựt
Pháp danh: Tâm Nhật Nguyệt
Sơ tâm hướng thượng đoan nghiêm
Bước chân địa xúc lặng yên ba đào
Đơn thuần hơi thở ra vào
Bốn ơn mãn nguyện trăng sao rạng ngời.
Sư cô Thích Nữ Chân Nhuận Nghiêm
(Nguyễn Thị Thanh Huyền

Pháp danh: Tâm Quảng Trang)

Lắng lại đầy ba cõi
Buông ra đâu cũng nhà
Hơi thở đà thấm nhuận
Nghiêm trang khắp gần xa.
Thầy Thích Chân Pháp Hợp
(Trần Mai Thắng
Pháp danh: Tâm Nhật Phước)
Chân pháp diệu dụng nơi tăng thân

Sức mạnh tâm linh kết hợp thành

Đuốc tuệ là nhau soi mọi chốn

Đại từ mở hội độ chúng sanh.

Sư cô Thích Nữ Chân Nguyên Tường
(Nguyễn Thị Thùy Tuyến

Pháp danh: Nguyên Tường)

 

Bắc nam trí giác cùng nguyên thể
Đại ý thiền tông sáng tỏ tường
Hương tích cõi Bụt đâu xa lắm
Hoa nở hương bay vạn dạm phần.
Sư cô Thích Nữ Chân Ý Nghiêm
(Trần Thị Thanh Trâm
Pháp danh: Tâm Tánh Châu)
Một dải ý từ nhô sóng bạc
Mảnh trăng bi mẫn ngự nghiêm trang
Thế giới ba ngàn thu một niệm
Hiểu thương rực chiếu vạn phương an.
 
Sư cô Thích Nữ Chân Chất Nghiêm
(Mai Thị Ngọc Thiện
Pháp danh: Tâm Quảng Duyên)
Hơi thở vào ra đã hài hoà
Đến đi tự tại vượt người ta
Chân chất tự ngàn xưa nghiêm mật
Bỉ thử không bờ tự tại ca.
Thầy Thích Chân Pháp Chỉnh
(Đinh Viết Tứ
Pháp danh: Tâm Thiện Đạt)
Chân đạo nằm ngay nơi hiện pháp
Khéo chỉnh thân tâm đạt lý mầu
Một bước mở toang muôn cõi Bụt
Ảnh chiếu trùng trùng lưới đế châu.
Thầy Thích Chân Pháp Đàm
(Phan Đăng Trung
Pháp danh: Tâm Quảng Đạo)
Chân tâm hiện chân pháp
Linh đàm soi Lăng-già
Vằng vặc trăng thu ngự
Ta, huynh đệ đâu xa.

 

Thầy Thích Chân Pháp Thuật
(Huỳnh Tấn Cường
Pháp danh: Tâm Liên Kiên)

Niệm định hiển bày công hạnh

Pháp âm hôm sớm thuật truyền

Bồ đoàn sen vàng khai hội

An ban thủ ý tinh chuyên.

 

 Thầy  Thích Chân Pháp Lân
(Đỗ Trường Thịnh
Pháp danh: Tâm Quảng Đạt)

Pháp
trao, tình cũng đã trao

Hạt mầm lân mẫn thuở nào đơm hoa

Vun trồng định tuệ gần xa

Công phu chọc thủng ngồi tòa Chân Như.

 Sư cô Thích Nữ Chân Tự Nghiêm
(Hong Dậu Tinh Trinh
Pháp danh: Tâm Nhuận Đăng)
Duyên sinh thừa tự nghiêm thân

Đơn thuần nhận diện thói trần xuống lên

Lắng nghe ái ngữ tinh chuyên

Hiểu thương nuôi lớn mãn nguyền sơ tâm.

 Thầy Thích Chân Pháp Kỳ
(Nguyễn Tường Long

Pháp danh: Tâm Liên Khai)

Chân lý sớm mở ra

Nhờ pháp Bụt diệu kỳ

Công phu trong nhật dụng

Độ người khắp gần xa.

 Sư cô  Thích Nữ Chân Hoàn Nghiêm
(Cao Thị Thúy

Pháp danh: Tâm Minh Tâm)

Đi đứng nằm ngồi đều thưởng thức

Sáu thời đâu chẳng phải công phu

Hoàn vũ tròn đầy trong hơi thở

Nghiêm thân niệm niệm mỗi nhiếp thu.

 Sư cô Thích Nữ Chân Hoan Nghiêm
(Khuất Thị Nga

Tâm Vạn Hằng)

 

Tâm lắng hân hoan hiện

Thân an trang nghiêm bày

Nói im cùng hành động

Bây giờ và ở đây.

 Tiếp hiện Chân Huyền Chỉ
(Nguyễn Thị Ngọc Bích)
Chân như hiển bày trong nhịp thở

Huyền pháp tinh thông bước kiện hành

Ý chỉ Bụt truyền trong chớp mắt
Nụ cười thanh thoát nở ngay đây.

 

 Tiếp hiện  Chân Lạc Tuệ

(Đỗ Thị Thủy)

 

Suối lạc tuôn về biển

Mây tuệ bay về nguồn

Tử sinh là biểu hiện

Độ người khắp hằng muôn.

 Tiếp hiện  Chân Đại Lượng
(Dương Thị Mỹ
Pháp  danh: Tâm Diệu)

Chân
thành hướng đạo một nhà

Đại từ lân mẫn gần xa chung lòng

Nhờ thầy độ lượng khai thông

Lợi hành đồng sự thong dong tháng ngày.

Tiếp  hiện Chân Đạo Nguyên
(Lê Đình Du

Tâm Phật Địa)

 

Tâm đạo luôn tiếp nối

Nguyên vẹn niềm tin sâu

Trẻ thơ vang tiếng hát

Bình minh ánh nhiệm mầu.

Tiếp hiện Chân Đức Đạo

(Martha Martinez)

 

Chân tâm thuần hậu được vun bồi

Nhân từ đức hạnh khắp mọi nơi

Bao dung ôm trọn không kỳ thị

Đem đạo giúp đời sống thảnh thơi.