Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng 04.09.2019 tại tu viện Bích Nham.

 

Lễ truyền đăng được diễn ra vào ngày 04.09.2019 trong khoá tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham. Có 6 vị tân giáo thọ được nhận đèn truyền đăng.

 

Thầy Thích Chân Pháp Triển

(Hồ Thanh Sang Alan)

 

Pháp thiên đạt ngộ rõ tâm tông

Triển vọng đông tây đạt đại đồng

Thuyền xưa lướt sóng về bến cũ

Ân đền nghĩa trả đạo viên thông.

 

Thầy Thích Chân Pháp Điển

(Ngô Minh Lộc)

 

Pháp mầu vi diệu cứu quần sanh

Phật Điển vô vi vạn pháp hành

Thân trai thỏa chí trong trời đất

Đạt ngộ chân như đạo viên thành.

 

Thầy Thích Chân Pháp Chuẩn

(Hồ Văn Thạnh)

Pháp thân hiển lộ độ mười phương

Chuẩn mực trang nghiêm đạo tỏ tường

Ân dầy nghĩa cả luôn bồi đắp

Đường về quê mẹ rạng yêu thương.

 

Thầy Thích Chân Pháp Chúng

(Hồ Bốn)

Pháp bảo nâng niu nguyện giữ gìn

Chúng hội ngàn xưa vọng tiếng kinh

An trú thân tâm vào thật địa

Nguyền xưa nghiêm tịnh độ quần sinh.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Lân Nghiêm

(Hồ Nguyễn Lam Nghi)

Chân như chớm nở đoá vô ưu

Lân mẫn dung thông khắp mọi miền

Trang nghiêm bồ tát hằng sa độ

Huynh đệ tài bồi đất tổ tông.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Xứ Nghiêm

(Emmie Luân)

Chân trời rạng rỡ ánh dương quang

Xứ xứ bình an ở mọi nhà

Nghiêm trau giới đức lòng trong sáng

Đường về sông núi khải hoàn ca.