Kệ truyền đăng

Kệ phú pháp truyền đăng của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh (1990-1999)

V

Đây là bài kệ phó pháp của thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh
trao cho Thượng Tọa Trừng Tuệ Chí Mậu
(giám tự Tổ đình Từ Hiếu)

Công phu chí cả nuôi từ quán
Nẻo về thịnh mậu núi Dương Xuân
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Đất thiêng rạng rỡ bước siêu trần

Các Bài Kệ Phú Pháp Truyền Ðăng Của
Thiền Sư Trừng Quang Nhất Hạnh Trao Truyền
Tại Ðạo Tràng Mai Thôn (Làng Mai, Pháp Quốc)

Năm 1990

Sư cô Chân Không Nghiêm
pháp tự Tâm Diệu Không

(Cao Ngọc Phượng)

Chân thân vượt thoát sắc cùng hình
Không tánh từ xưa vẫn tịnh minh
Ứng hiện trần gian trăm vạn lối
Từ bi phương tiện độ quần sinh.

Sư cô Chân Đức Nghiêm
pháp tự Tâm An

(Annabel Laity)

Chân như vằng vặc ánh trăng rằm
Đức độ cao dày nối tổ đăng
Chuyển hóa công phu trình thật tướng
Pháp mầu liên tục mãi tuyên dương.

Tiếp hiện Chân Cơ
(Trịnh Đình Tấn)

Chân lý ngàn đời vẫn sáng trong
duyên đốn ngộ ở ngay lòng
Một thấy trời cao lồng lộng sáng
Tha hồ mây bạc cứ thong dong.

Tiếp hiện Chân Đắc
(Kotler Arnold)

Chân tông không Bắc cũng không Nam
Đắc pháp truyền tâm thánh chuyển phàm
Thông điệp từ bi về vạn nẻo
Nối liền Tịnh độ với nhân gian

Tiếp hiện Chân Đăng
(Kiera Eileen)

Chân tính nào đâu có bớt thêm
Đăng tâm nối sáng lửa chân truyền
Biển đông một sáng bừng trang sử
Mặt trời trí tuệ chiếu tam thiên.

Tiếp hiện Chân Hội
(Nguyễn Tấn Hồng)

Chân lý trao truyền qua ngõ tâm
Hội giải siêu nhiên vượt dị đồng
Hạt giống bồ đề gieo rải khắp
Ngại gì hai nẻo sắc và không.

Tiếp hiện Chân Sắc
(Bossert Judith)

Chân nguyên nước tĩnh tưới trần gian
Sắc khác gì không, pháp bảo đàn
Gió sớm mây hồng tuyên Bát nhã
Hoa cười ngọc thốt vẫn đoan trang.

Tiếp hiện Chân Tiếp
(Halifax Joan)

Chân quả hình thành tự thưở xưa
Tiếp độ công phu của thượng thừa
Trí sáng xoay về soi bản thể
Sẵn thuyền Bát nhã đón rồi đưa.

Tiếp hiện Chân Tuệ
(Nguyễn Hữu Lợi)

Chân trí soi vào cõi huyễn mê
Tuệ giác bừng lên tỏ lối về
Giây phút đại bàng vừa vỗ cánh
Sá gì mấy vạn dặm sơn khê.


Năm 1992

Thầy Giác Thanh
pháp tự Tâm Tông
(Lê Văn Hiếu)Giác tánh nguyên thường tánh
Thanh âm diễn diệu âm
Biển Tỳ Lô trăng sáng
Sóng nhạc vẫn trầm hùng.

Sư cô Chân Diệu Nghiêm
pháp tự Tâm Trực Đạo

(Georgina van Hengel)

Diệu pháp không ngoài thế pháp
Nghiêm thân tức đạt chân thân
Một sáng tinh cầu tỉnh thức
Sương rơi sạch hết cát lầm.

Sư cô Như Phước
pháp tự Ðàm Nhật

(Lê Thị Thanh Trước)

Như Lai vừa cười nhẹ
Phước trí đã song nghiêm
Giới định vừa chiếu sáng
Hoa tuệ nở bên thềm.

Tiếp hiện Chân Ý
(Nguyễn Anh Hương)
Chân tâm ươm hạt quý.
Ý vun bón vườn nhà.
Thanh thản cùng năm tháng.
Lòng đất tự đơm hoa.
Tiếp hiện Chân Trí
(Nguyễn Bá Thư)
Chân nguyệt thường lặng chiếu.
Trí cảnh vẫn dung thông.
Lối về soi chánh niệm.
Thắp sáng một mai hồng.
Tiếp hiện Chân Bảo
(Reed Caitriona)
Chân tăng ở khắp chốn.
Bảo sát tại trong lòng.
Nụ cười vừa nhẹ chớm.
Thanh thoát khoảng trời trong.
Tiếp hiện Chân Bi Nghiêm
(Johnson Wendy)
Chân tính luôn từ ái.
Bi Nghiêm hạnh nguyện đầu.
Chốn kỳ viên chăm sóc.
Xanh tốt vạn đời sau.
Tiếp hiện Chân Giải Thoát
(Schaibly Robert)
Chân đạo từ tâm tỏ.
Giải thoát cảnh hiện tiền.
Sóng sinh tử vừa lặn.
Trăng sáng rọi ngoài hiên.
Tiếp hiện Chân Hướng
(Lawler John Joseph)
Chân nhân thường đối diện.
Một hướng nẻo đại đồng.
Nắm tay nhau cùng bước.
Khúc hát trời rạng đông.
Tiếp hiện Chân Pháp
(Peen Kristen)
Chân tính không sinh diệt.
Pháp giới vẫn hiện tiền.
Nước cam lồ một giọt.
Rửa sạch mọi tiền khiên.
Tiếp hiện Chân Quả
(Nora Houtmann De Graaf)
Chân tính không sinh diệt.
Quả báu trong lòng tay.
Không đi cũng không tới.
Cõi tâm trăng sáng đầy.
Tiếp hiện Chân Thừa
(Harrison Hoblitezelle)
Chân nguyên duy có một.
Thừa đâu phải là ba?
Một bước vào pháp giới.
Soi rạng cõi ta bà.
Tiếp hiện Chân Thiện Căn
(Đỗ Văn Hòa)
Chân tính vốn nguồn gia bảo.
Thiện căn ở tại trong lòng.
Tam bảo thuyền từ bảo hộ.
Mặt trời rạng rỡ phương đông.
Tiếp hiện Chân Tịnh
(Larry Rosenberg)
Chân không là chân sắc.
Tịnh ý tức tịnh thân.
Siêu việt được năng sở.
Chi sá đám bụi hồng.
Tiếp hiện Chân Truyền
pháp danh Tâm Điểm
(Đinh Thị Vân Khanh)
Chân tính là cam lộ.
Truyền đạt vốn từ nguồn.
Một lòng chuyên hướng thượng.
Niềm an lạc trào tuôn.
Tiếp hiện Chân Từ Ý
(Diana Petech)
Từ ý mây lành dâng bốn hướng.
Dòng mưa cam lộ rưới tình thương.
Năm tháng công phu nuôi giới định.
Tăng thân bảo hộ, nguyện lên đường.

Năm 1994:

Thượng Tọa Thích Từ Lực
(Nguyễn Ðức Long)

Từ vân  đương hiện thụy
Lực đại bản do tâm
Đối cảnh tâm bất động
Chân giác bất ly trần.

Sư Thầy Đàm Nguyện
Pháp danh Tâm Quảng Kiến
pháp tự Chân Bảo Lâm,

(Hoàng Thị Hiển)
Đàm hoa thường nhuận sắc
Nguyện hải cánh do thâm
Giác tâm hương diệu khiết
Vạn đại khả truyền đăng.

Tiếp hiện Chân Cảm Ứng
(Karl Riedl)

Chân tu tạo chân lực
Cảm ứng xuất vạn năng
Trí bi tráp lưỡng dực
Bằng trình siêu vạn tầm.

Tiếp hiện Chân Đạo
(Jean-Pierre Maradan)

Chân tướng vốn là vô tướng
Đạo mầu trăng dạo thái không
Chim hót vọng từ đỉnh núi
Thông reo pháp diễn diệu âm.

Tiếp hiện Chân Đạt
(Nguyễn Hữu Chí)

Chân tính luôn có mặt
Đạt ngộ trong tầm tay
Ngồi yên vững như núi
Ngoài kia trăng sáng đầy.

Tiếp hiện Chân Diệu Từ
(Helga Riedl)

Chân niệm thường an trú
Diệu từ là nguồn vui
Hạt xuân gieo bất tận
Hoa nở độ muôn người.

Tiếp hiện Chân Hảo
(Nguyễn Đào Như Tuyền)

Chân và tục hai đế
Hảo tướng thường viên dung
Từng bước trên đất thật
Pháp giới sáng vô cùng.

Tiếp hiện Chân Hòa
(Eveline Beumkes)

Chân tăng là vùng nương náu
Hòa bình tỏa rạng mai sau
Đại bàng xòe hai cánh rộng
Bóng che mát quả địa cầu.

Tiếp hiện Chân Học
(Martin Pitt)

Chân pháp duy thân chứng
Học đạo cần nhất tâm
Rừng thiền muôn chim hót
Hoa nở hiện chân nhân.

Tiếp hiện Chân Huy
(Trần Minh Dũng)

Chân tâm một biểu lộ
Pháp giới sẽ quang huy
Tuệ nhật chiếu thật địa
Thong dong từng bước đi.

Tiếp hiện Chân Lượng
(Fred Eppsteiner)

Chân quán luyện thành ngọc báu
Lượng từ che chở cho nhau
Cánh cửa vô sinh đã hé
Nhất tâm thành tựu đạo mầu.

Tiếp hiện Chân Lương
pháp danh Tâm Chất

(Nguyễn Bạch Mai)

Chân pháp một lần khám phá
Lương y sẵn có trong nhà
Đạt tới mùa xuân chuyển hóa
Công phu chỉ tại lòng ta.

Tiếp hiện Chân Môn
(Svein Myreng)

Chân nghĩa hùng lực lớn
Môn lưu ngàn thuở truyền
Thân và tâm nhất quán
Diệu pháp thường có duyên.

Tiếp hiện Chân Ngộ
(Nguyễn Duy Vinh)

Chân nhân trước mặt cười không nói
Ngộ đạo ngồi nhìn mây trắng bay
Trúc tím hoa vàng bày diệu hữu
Trăng trong mây bạc vẫn còn đây.

Tiếp hiện Chân Nguyện
(Công Huyền Tôn Nữ Huyền Châu)

Chân giải ý thâm diệu
Nguyện phát túc siêu phương
Cước lập bản môn địa
Ưng liễu thế vô thường.

Tiếp hiện Chân Nguyên
(Cynthia Jurs)

Chân giác không ngoài cõi diệu tâm
Nguyên lưu vằng vặc ánh trăng rằm
Lắng nghe được tiếng hoa đào nở
Sẽ thấy trần gian Bụt giáng lâm.

Tiếp hiện Chân Nguyệt Quang
(Claudia Wieland)

Chân nhật phá mây sầu ám
Nguyệt quang tiếp xúc địa cầu
Tăng thân bước về một hướng
Ngàn đời ta vẫn còn nhau.

Tiếp hiện Chân Pháp Nhãn
(Karl Schmied)

Chân quán vừa tùy thuận
Pháp nhãn đã trao truyền
Trên đường về tự tại
Cười dứt vạn trần duyên.

Tiếp hiện Chân Quang
(Therese Fitzgerald)

Chân tính vốn là ánh sáng
Quang minh soi chiếu tỏ tường
Đất tâm gieo hạt giống qúi
Hoa đàm nở ngát mười phương.

Tiếp hiện Chân Sinh
(Hoàng Phúc)

Chân như là bản môn
Sinh diệt nào động tới?
Thức dậy sớm mai hồng
An nhiên không chờ đợi.

Tiếp hiện Chân Thành Tựu
(Marcel Geisser)

Chân pháp chỉ là một
Thành tựu có muôn đường
Tâm từ trùm pháp giới
Gia nghiệp khéo thừa đương.

Tiếp hiện Chân Thiện
(Lyn Fine)

Chân ý không nề biên giới
Thiện căn ở tại lòng ta
Tình nghĩa hai bờ trọn vẹn
Chiếu soi đuốc sáng Phật đà.

Tiếp hiện Chân Thiện Căn
(Đỗ Văn Hòa)

Chân tính vốn nguồn gia bảo
Thiện căn ở tại trong lòng
Tam bảo thuyền từ bảo hộ
Mặt trời rạng rỡ phương đông.

Tiếp hiện Chân Tịnh Giới
(Nguyễn Trọng Phu)

Chân tâm là ánh sáng
Tịnh giới cõi trang nghiêm
Pháp đăng soi nhật dụng
Ấn Bụt mãi lưu truyền.

Tiếp hiện Chân Tịnh Nhãn
(Nguyễn Văn Kỳ Cương)

Chân thân là Phật độ
Tịnh nhãn chuyển ta bà
Trên bùn sen ngọc nở
Bến giác chở người qua.

Tiếp hiện Chân Từ Nhãn
(Jorgen Hannibal)

Chân quán thanh tịnh quán
Từ nhãn nhìn chúng sanh
Thầy hay có linh dược
Không bệnh nào không lành.

Tiếp hiện Chân Y
(Barry Roth)

Chân nguyện là chân đạo
Y vương tức Pháp vương
Dưới cội bồ đề mát
Có pháp tọa kim cương


Năm 1996:

Thầy Thích Quảng Hòa
(Nguyễn Duy Thuần)

Quảng đại thần thông trong nếp áo
Hòa quang tiếp độ có cơ thần
Thu phóng một khi đà nắm vững
Ngồi trong tự tại dứt trầm luân.

Thượng Tọa Thích Chân Minh Tánh
(Lương Thanh Quy)

Minh thấy vô minh nở nụ cười
Tánh soi vô tánh sạch trần ai
Trượng phu một quyết lên đường lớn
Gươm báu trao truyền hãy vững tay

Thầy Thích Từ  Nghiêm

Từ bi bóng rợp che im mát
Nghiêm túc thân ngồi đại địa an
Không gian mở rộng về vô tận
Nguyện lớn tung lên cánh đại bàng.

Thầy Thích Minh Đức
(Nguyễn Thành)

Minh nguyệt sơ đăng truyền pháp nhũ
Ðức sơn bất động phá trần tâm
Thụy khởi thanh thiên vân tận khứ
Ðương chiêm tuệ nhật nhất phương hồng.

(Trăng sáng vừa lên cho sữa pháp
Núi cao ngồi vững phá tâm trần
Thức dậy trời xanh mây quét sạch
Hồng hào tuệ nhật chiếu phương Ðông).

Thầy Chân Pháp Đăng
pháp tự Tâm Quang Hồng

(Nguyễn Văn Hiền)

Pháp môn tìm thấy trên non cũ
Đăng hỏa mười năm rạng cự môn
Cung kiếm truyền trao trong nhật dụng
Hoa đào nở sáng chốn cô thôn.

Thầy Thích Đức Niệm

Đức sáng nằm ngay trong đất tâm
Niệm lành vun tưới đã lên mầm
Bồ đề cây ấy sum xuê lắm
Một sáng trần gian dậy tiếng tăm.

Thầy Thích Chân Nhuận Hải

Nhuận thấm mười phương nếp học phong
Hải triều vang dội đức khiêm cung
Hoa kia nở đẹp trên cành ấy
Tay nắm tay làm rạng tổ tông.

Sư cô Từ Nghiêm Tâm Thọ
pháp tự Tâm Thọ

(Eleni Sarant)

Chân ý đã là châu báu sẵn
Từ nghiêm muôn hạnh cũng dung thông
Ta người một thể không hư vọng
Hồi hướng tùy duyên hạnh giải đồng

Sư cô Chân Giới Minh
pháp tự Nguyên Hòa

(Cao Thị Thuận)

Giới đức kia là ngọc sáng trong
Minh minh chiếu diệu tỏa mười phương
Tay lành nắm được cành dương liễu
Đại địa hồi sinh mỗi bước đường.

Sư cô Chân Đoan Nghiêm
pháp tự Tâm Hy Hữu

(Lư Thị Hồng)

Chân giác vun trồng miền tuệ uyển
Đoan nghiêm thuyền cập bến thong dong
Công phu nở đóa sen ngàn cánh
Quê cũ vui chơi thỏa nguyện lòng.


Năm 1998:

Sư Cô Trung Chính
pháp tự Thiên Chơn

(Bạch Thị Thu Nguyệt)

Trung kiên lòng dạ tựa trăng rằm
Chính đạo muôn đời nối tổ tông
Đạo ý vườn xưa vừa khởi sắc
Một sân hòe quế đã đơm bông.


Năm 1999:

Sư cô Chân Hiếu Nghiêm

Hiếu hạnh gương xưa là mật hạnh
Nghiêm thân thường trú giữa tăng thân
Quê hương sự nghiệp còn trông đợi

Tây vức tuy xa vẫn thật gần.

Sư cô Chân Vị Nghiêm
Chân thực lòng ta ta tự thấy
Vị luôn thuần nhất, vị muôn đời
Lồng lộng dòng sông in bóng nguyệt
Dứt hết trông cầu đạt thảnh thơi.

Thầy Pháp Hòa
pháp tự Lệ Quang

Pháp đã trao lòng từ vạn thuở
Hòa quang tiếp độ khắp quần sinh
Sen nở rạng ngời trần chẳng nhiễm
Độ hết muôn phương chúng hữu tình

Thầy Chân Vô Ngại
pháp tự Tâm Minh Định

(Trầm Kim Hải)

khứ vô lai thường tự tại
Ngại gì gươm báu đã trao tay
Cười lớn tung lên trang hiển hách
Trăng nước ngoài kia vẫn sáng đầy

Thầy Chân Pháp Ấn
pháp tự Tâm Hương Sơn

(Phạm Thu)

Pháp trao giữa lúc hoa đào nở
Ấn lòng muôn kiếp vẫn y nguyên
Bồ đề bóng rợp luôn che chở
Vạn lý sông xa đã có thuyền

Thầy Tịnh Mãn
pháp tự Tâm Trí

(Phan Lỵ Antonio)

Tịnh độ bày ra trong mỗi bước
Mãn điều nguyện ước cả xưa sau
Chí trai lấp biển dời non được
Quét sạch nhân gian mọi hận sầu

Sư cô Chân Hoa Nghiêm
pháp tự Tâm Uyên

(Lư Thị Bé)

Hoa trái thương yêu nguyền hiến tặng
Nghiêm hành tam học, rạng uy nghi
Đào lý vườn tâm bừng sắc thắm
Sân ngoài tùng bách nét phương phi

Sư cô Chân Thoại Nghiêm
pháp tự Tâm Diệu Thiện

(Nguyễn Xuân Mộng Liên)

Thoại ứng sao mai vừa xuất hiện
Nghiêm trang ngự giữa đỉnh trời cao
Trái tim bồ tát ngời muôn nến
Ôm hết trần gian ánh nhiệm mầu

Thầy Chân Pháp Ứng
pháp tự Tâm Minh Tâm

(Bùi Thế Hùng Lân)

Pháp bảo trao truyền trong nhật dụng
Ứng hợp căn cơ hãy độ người
Sáng lại mây mù tan sạch hết
Ánh hồng bừng chiếu khắp muôn nơi.

Sư cô Chân Định Nghiêm
pháp tự Tâm DiệuThu

(Nguyễn Thị Diễm Xuân)

Định hướng thuyền đi trong vững chãi
Nghiêm trang lòng đất nở hoa trời
Đường xưa mây trắng còn nguyên vẹn
Âm điệu hòa chung khúc thảnh thơi.

Sư cô Chân Tuệ Nghiêm
pháp tự Tâm Nghiêm Đức

(Nguyễn Thị Hạnh)

Tuệ giác đã nguyền nên sự nghiệp
Nghiêm hành giới định tháng ngày vui
Cánh tay bồ tát không ngừng nghỉ
Biển khổ thuyền dong cứu độ người.

Sư cô Chân Hương Nghiêm
pháp tự Tâm Diệu Hương

(Ðoàn Hà Ấu-Hà)

Hương sắc vườn xưa nguyện vẹn mãi
Nghiêm uy non cũ vẫn anh linh
Xuân sang mở sáng chân trời rộng
Tay nắm tay ca giữa thái bình