Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2022 tại Tu viện Bích Nham

Vào ngày 03 tháng 09 năm 2022, tại Tu viện Bích Nham, sư cô Chân Không đã thay mặt tăng thân trao kệ truyền đăng cho hai vị xuất sĩ là sư cô Chân Nhất Nghiêm và sư cô Chân Trăng Thủy Tiên. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm và ấm cúng với sự có mặt của tứ chúng.

Dưới đây là kệ truyền đăng của hai vị:

Sư cô Chân Nhất Nghiêm

(Lê Thị Thanh Nhàn

Pháp danh: Tâm Phước Thiện)

Nhất tâm hướng Bụt

Hộ trì nghiêm thân

Báo ân phụ mẫu

Tạ nghĩa bốn chúng

Ngày ngày không quên

Sư cô Chân Trăng Thủy Tiên

(Trần Dạ Thụy Vy

Pháp danh: Tâm Hạnh Khương)

Tâm sáng tỏ tựa Trăng Rằm

Thủy triều vang tiếng pháp âm Bi Từ

Tiên đan cứu giúp muôn người

Sá chi mệt mỏi đường đời quanh co