Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2003

Lễ Truyền đăng diễn ra trong Đại Giới Đàn “Đã về, Đã tới”, từ ngày 8-15/1/2003

 

Thượng tọa Thích Chân Thông Tạng
(Nguyễn Văn Ðược)

Ba tạng vào ra vạn nẻo thông
Ðã soi núi biếc áng mây hồng
Chở che sương tuyết cành vươn rộng
Hội ngộ bên trời giọt sắc không.

Thượng tọa Thích Chân Thanh Huân
(Phan Nhật Huân)

Ngàn xưa thanh khí vẫn tương tầm
Huân nghiệp viên thành nối tổ phong
Chí trai vượt thoát miền dâu biển
Nước non ghi khắc nét đồng tâm.

Thượng Tọa Thích Chân Chủng Thiện:

Chủng đức trên đường về chí thiện
Gió quang mây tạnh ánh trăng hiền
Châu về hợp phố an lòng đất
Non sông bình trị hãy ngồi yên.

Sư cô Thích Nữ Chân Tịnh Nghiêm
(Lý Nguyệt Ảnh)

Tịnh tâm sen nở bốn mùa
Trang nghiêm cõi Bụt vân du tháng ngày
Cánh bằng rộng mở đường mây
Sao về trước ngõ, trăng đầy lối xưa.

Sư cô Thích Nữ Chân Trí Duyên
(Lê Thị Mỹ Hạnh)

Trí sáng lên đường gặp phúc duyên
Ðài sen nối sáp đạt chân truyền
Tuyết sương che chở trời phương ngoại
Hoa nở bên thềm, nguyệt dọi hi.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Thắng Nghiêm
(Phan Thị Lan Chi)

Thắng giải tâm về chuyên một niệm
Sen hồng ngàn cánh nở trang nghiêm
Ngọn đèn khêu nguyệt chiên đàn tỏa
Ðầu ngõ tan sương sáng nẻo thiền.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Tường Nghiêm
(Võ Huỳnh Kim Mỹ)

Cát tường năm sắc tỏa uy nghiêm
Mây phủ non xưa chốn tọa thiền
Dưới ngọn đèn xanh, tâm lĩnh ý
Trăng vàng vừa chiếu rạng tây hiên.

 

Thầy Chân Pháp Sơn
(John Michael Schwammberger)

Một hướng trông về đỉnh pháp sơn
Năm mây thoáng hiện bóng ưu đàm
Bình minh cười nhẹ trên hoa nắng
Chiếu rạng gần xa cảnh nước non.

Thầy Chân Pháp Hải
(David Andrew Cox)

Nhiệm mầu pháp hải rộng mênh mông
Thuyền nhẹ ta về chở ánh trăng
Mặt trời Châu Á ngời non nước
Long lanh mắt Bụt chiếu mây hồng.

 

Thầy Chân Pháp Hội
(Ngô Tiến Dũng)

Pháp hữu muôn phương về tụ hội
Nước trong khe tĩnh, cá nghe kinh
Thói nhà băng tuyết còn nguyên vẹn
Triều dâng hôm sớm tiếng uy linh.

 

Thầy Ananda Maitri
(Chân Khánh Hỷ)

Nhịp chân khánh hỷ vui từng bước
Tịnh độ trần gian tự hiển bày
Sen vàng phơi cánh trong hồ biếc
Bụi hồng rừng tía cũng nơi đây.

 

Tiếp hiện Chân Nghĩa
pháp danh Tâm Khai Ngộ
(Lê Văn Ðán)


Chân nghĩa
thượng thừa mong liễu ngộ
Thiền trà nên cạn chén hồng mai
Long lanh đáy nước trăng vàng chiếu
Một thiên tuyệt bút để dành ai.

 

Tiếp hiện Chân Kính
(David Dimack)

Chân như trúc tím hoa vàng
Thủy chung một niệm muôn vàn kính thương
Sao mai vừa hiện tỏ tường
Ý đầu tâm hợp muôn phương thái hòa

Tiếp hiện Chân Văn
(Ðỗ Quý Toàn)

Chân văn
huyền ý cao sâu
Về đây khai hội ném châu gieo vàng
Ngại gì bèo hợp mây tan
Một trời phong nguyệt rõ ràng đôi ta.

 

Tiếp hiện Chân Huyền
(Hà Dương Ðỗ Quyên)

Chân pháp vang rền tiếng diệu âm
Huyền cơ soi thấu khối sơ tâm
Một buông pháp giới bừng hương sắc
Linh Thứu tuy xa cũng thật gần.

 

Tiếp hiện Chân Hữu
(Nguyễn Gia Nam)

Chân hữu là đây một cánh tay
Tình sông nghĩa biển lượng đong đầy
Dậu thu vừa nảy dò sương ấy
Thiền trà hương ngát chén hồng mai.

 

Tiếp hiện Chân An Nguyên
(Marjolijn Van Lêuwen)

An vui tìm lại uyên nguyên
Trăng treo lối cũ về miền thảnh thơi
Ngựa ăn cỏ tuyết trên đồi
Mài gươm bên suối, tiếng cười âm vang.

 

Tiếp hiện Chân An Hành
(Sue Bridge)

An nhiên trên nẻo thiền hành
Mây hồng mời gọi, trời xanh đón chào
Ðêm nay mở hội ngàn sao
Trăng đi theo nước cùng vào đại dương.

 

Tiếp hiện Chân An Niệm
(Ernestine Enomoto)

Bước chân thuần nhất trong an niệm
Ðầu ngõ tan sương nguyệt sáng lòa
Túc trái tiền oan rơi rụng hết
Một vùng mây nước đẹp bao la.

Tiếp hiện Chân Bảo Tích
pháp danh Tâm Cao Phong
(Thân Trọng Nguyên)

Mỗi bước đưa về kho bảo tích
Nương hơi thở nhẹ tới Lam điền
Sáng nay nghe tiếng hoàng oanh gọi
Thông rung trống kệ, hải triều lên.

 

Tiếp hiện Chân Ðịnh Trú
(Joseph Emet)

Về đây ổn định tâm ta
Về đây an trú một nhà tăng thân
Ðếm chi số cát sông Hằng
Triều âm đã động, chim bằng tung mây.

Tiếp hiện Chân Viên Dung
(Nguyễn Văn Tuyến)

Lắng lòng nghe thấu viên âm
Ấn thiêng tam muội dung thông nhiệm mầu
Ðường về quê cũ xưa sau
Trí bi nguyện mãn bắc cầu độ sinh.

 

Tiếp hiện Chân Hành Trì
(Travis Masch)

Vững tin nơi pháp hành trì
Nước non đá tạc vàng ghi có ngày
Hỏi thăm những nước cùng mây
Lời lời châu ngọc giải bày thế gian.

Tiếp hiện Chân Tuệ Uyển
(Võ Thị Minh Tri)

Tài bồi tuệ uyển trăm hoa
Minh tri hạnh ấy cũng là tương tri
Nước non lắng tiếng Chung Kỳ
Bè từ vượt khỏi sông mê khó gì?

 

Tiếp hiện Chân Tuệ Ngạn
(William Manza)

Trí tuệ đưa về nơi bỉ ngạn
Ðất thiêng vọng tiếng hải triều lên
Tốt tươi hồng lục xuân thường tại
Mỗi bước chân ngời đóa thủy tiên.

 

Tiếp hiện Chân Tuệ Thân
(Ian Prattis)

Ðuốc tuệ bừng lên rạng pháp thân
Trong mây xa có hạt mưa gần
Vòng tay nhận thức ôm năng sở
Một đóa trà mi nở trước sân.

Tiếp hiện Chân Tuệ Lưu
(Odette Bauweleers)

Nhiệm mầu dòng tuệ luân lưu
Trăng vàng đã hiện trên đầu núi xanh
Sẵn gươm tuệ giác bên mình
Thảnh thơi hạc trắng, mặc tình rong chơi.

 

Tiếp hiện Chân Tuệ Hương
(Hoàng Dung)

Giới định hương và trí tuệ hương
Quê xưa giáp mặt lộ chân thường
Tình sông nghĩa biển sâu dài lắm
Dậu thu vừa mới nảy giò sương.

Tiếp hiện Nguyệt Tâm
(Terry Barber)

Lung linh bóng nguyệt soi thềm
Cõi tâm mở sáng đêm đêm ngân hà
Nhiệm mầu tiếng hạc bay qua
Vén mây trông rõ pháp tòa nguyên sơ.

Tiếp hiện Chân Thắng Giải
(Patrick Lacoste)

Phúc duyên thù thắng nơi đây
Lòng riêng một tấc giải bày núi sông
Mới hay thanh khí tương tầm
Vàng gieo đáy nước cây lồng bóng sân.

 

Tiếp hiện Chân Thiện Sinh
(Elisabeth Ann Wood)

Nga mi sương giải niềm chân thiện
Mỹ diệu trăng lồng ý độ sinh
Ðốt cháy thành sầu đây đuốc tuệ
Một trời mây nước chiếu quang minh.

Tiếp hiện Chân Tính Không
(Vũ Thị Dung)

Chân kinh thường trì tụng
Tính không trăng hiện tiền
Tai ương rơi rụng hết
Bến giác cùng bước lên.

 

Tiếp hiện Chân Từ Hạnh
(Gioacchino Difeo)

Sen quê nở ngát hương từ
Trăng vàng hạnh nguyện năm xưa sáng đầy
Lời nguyền đỉnh báu hương bay
Cho thân ngữ ý diễn bày Phật tâm.

Tiếp hiện Chân Tự Tại
(Ðặng Phước Nhường)

Liễu biếc oanh vàng chân tự tại
Gió quang mây tạnh đã an bài
Châu về hợp phố trong thanh khí
Sân ngoài tuyết điểm một cành mai.

 

Tiếp hiện Chân Ðạo Hành
(Hoàng Khôi)

Ðạo xưa tìm thấy nẻo vô hành
Thanh khí tương tầm dặm liễu xanh
Hoa đào suối cũ còn nguyên đó
Ngửng đầu bắt gặp ánh trăng thanh.

 

Tiếp hiện Chân Viên Minh
(Jacques Gaudin) và
Tiếp hiện Chân Viên Giác
(Jacqueline Gaudin)

Viên minh tỏa chiếu nguyệt trời cao
Tuệ giác xua tan bóng khổ sầu
Cùng đến cùng đi trên đất tịnh
Ðá mòn sông cạn vẫn còn nhau.

 

Tiếp hiện Chân Lạc
(Thi Joanne Friday)

Hương quốc đi về an lạc
Thi ân chẳng bận lòng ai
Huệ lan một nhà sực nức
Từ bi tiếp xử muôn loài.

Tiếp hiện Chân Ðức Từ
(Brendan Sillifant)

Non cao lập đức càng cao
Biển sâu từ ái không đào cũng sâu
Phút giây hiện tại nhiệm mầu
Uổng công tìm kiếm nơi đâu nhọc lòng?

 

Tiếp hiện Chân Ðức Nhãn
(Chung Ming Fei)

Ðức hậu đương xuân phương thảo thịnh
Nhãn minh vô xứ bất tri huyền
Dạ quang nguyệt sắc vô nhân tảo
Nhất kiến đào hoa sự lý thuyên.

 

Tiếp hiện Chân Ðức Âm
(Lê Phương Chi)

Hãy lắng lòng nghe khúc đức âm
Hải triều xô vỡ khối trần tâm
Bụi hồng khép lại sau khung cửa
Rừng tía đây rồi hiện pháp thân.

 

Tiếp hiện Chân Thâm Tuệ
(Châu Yoder)

Một đi về hướng cao thâm
Vun bồi tuệ giác, chuyên cần sớm trưa
Ra công học đạo chân thừa
Vườn tâm xanh tốt bốn mùa nở hoa.

 

Tiếp hiện Chân Thâm Hạnh
(Marc Puissant)

Chân kinh hàm chứa nghĩa cao thâm
Hạnh giải vang lừng khúc phạm âm
Biển khổ thuyền từ dong một lá
Nhờ tay tế độ vớt trầm luân