Kệ truyền đăng

Kệ phó pháp của sư tổ Thanh Thái Huệ Minh trao cho các vị đắc pháp với Ngài

III
Sau đây những bài kệ phó pháp của sư tổ Thanh Thái Huệ Minh
trao cho các vị đại sư đắc pháp với Ngài

1. Trao cho đại sư Trừng Ngoạn,
pháp tự Quang Hưng, pháp hiệu Chân Nguyên:
(trú trì Chùa Thiên Hòa)

Chân nguyên trạm trạm thể quang hàm
Bản tự viên thành mạc yếu tham
Lịch tổ tổ thừa vô biệt sự
Phân minh thật tế vật không đàm

付清玩字光興號真源大師 (天和寺住持)
真源湛湛体光含, 本自圓成莫要參,
歷祖祖承無別事,分明寔際芴空談.

2. Trao cho đại sư Trừng Nguyên,
pháp tự Quang Hợp, pháp hiệu Chân Như:
(trú trì Chùa Báo Ân)

Chân như thật tướng bản như như
Thể dụng toàn chương nhất phái chư
Phóng khứ thu lai vô biệt vật
Tùng tri xúc xứ tự phi cừ

付澄光字光合號真如大師 (報恩寺住持)
真如寔相本如如, 体用全彰一派諸,
放去收來無別物, 從知觸處自非渠.


3. Trao cho đại sư Trừng Pháp,
pháp tự Quang Bảo, pháp hiệu Chân Không:

Chân không diệu hữu bản phi không
Sinh Phật tùng lai thể tự đồng
Nhất khỏa minh chân thân tồn thủ
Tương thừa tổ đạo trấn huyền phong

付澄法字光寶號真空大師
真空妙有本非空, 生佛從來体自同,
一顆明珠親荐取, 相承祖道振玄風.

4. Trao cho đại sư Thanh Quý,
pháp tự Cứu Cánh, pháp hiệu Chân Thật:
(trú trì Chùa Từ Hiếu và Diệu Nghiêm)

Chân thật duy tùng thể tính không
Thâm cùng vọng thức bản lai không
Thỉ tri thị vật nguyên phi vật
Diệu dụng vô khuy chỉ tự công

Bản tiếng Việt do Thầy Làng Mai dịch:

Chân lý nằm trong thể tính không
Trước sau vọng thức vẫn là không
Vật kia như thật mà không thật
Diệu dụng công phu hãy một lòng.

Bản tiếng Hán:

付倩季字究竟號真寔大師 (慈孝寺,妙嚴寺住持)
真寔惟從体性中, 深窮妄識本來空,
始知是物原非物, 妙用無虧只自功.


5. Bài kệ này được trao cho tất cả bảy vị đại sư có tên sau đây:

Đại sư:

Trừng Châu (Quang Lưu, Chân Thuyên)
Trừng Tiến (Quang Nghiêm, Chân Thường)
Thanh Nhuận (Linh Miêu, Chân Tế)
Thanh Tịnh (Tín Hướng, Chân Phúc)
Thanh Trung (Quảng Diễn, Chân Thành)
Thanh Cát (An Tường, Chân Thể)
Trừng Liên (Quang Diệp, Chân Tính)

Tâm không hà tằng pháp
Pháp thể bản phi không
Vô vi pháp liễu đắc
Pháp pháp chủ nhân ông

法名澄珠字光琉號真詮大師
法名澄進字光嚴號真常大師
法名清潤字靈苗號真際大師
法名清淨字信向號真福大師
法名清忠字廣演號真成大師
法名清吉字安詳號真体大師
法名澄蓮字光葉號真性大師

七位次上付法總一偈
心空曾何法, 法体本非空,
無為法了得, 法法主人翁.

Bị chú: Hoà thượng Tuệ Minh có 32 vị đệ tử xuất gia trong đó có:

-Đại sư Quang Diệp (Trừng Liên) trú trì Chùa Từ Phong Lan Nhã
-Đại sư Quang Bảo (Trừng Pháp) trú trì Chùa Đại Bi
-Ni sư Hướng Đạo (Trừng Thành) trú trì Chùa Diệu Viên
-Ni sư Diệu Trí (Trừng Khương) trú trì Chùa Diệu Nghiêm

慧明和尚有三十二位弟子剃度其中:

澄蓮大師字光葉 (慈風欄若住持)
澄法大師字光寶 (大悲寺住持)
澄成尼師字向道 (妙圓寺住持)
澄姜尼師字妙智 (妙嚴寺住持)