Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2007

Trong Đại giới đàn Phương Bối, từ ngày 10-13.03.2007, tại tu viện Bát Nhã, Việt Nam.

Sư cô Chân Trung Nghiêm
(Chantale Brassard):

Quyết tâm một hướng về trung đạo
Gươm thần trí tuệ sẵn trang nghiêm
Chỉ quán hành trì trong nhật dụng
Thanh thiên bạch nhật ngộ chân thiền.

Sư cô Chân Châu Nghiêm
Pháp danh: Tâm An Lạc
(Kaira Susanne Lingo):

Tìm được bảo châu tà áo cũ
Khắp nơi đại địa bỗng trang nghiêm
Chín tầng năm sắc mây vừa hiện
Tiếp nhận trên tay đạo chính truyền.

Sư cô Chân Hạnh Liên
Pháp danh: Quảng Tịnh
(Phan Thị Thanh Thuý):

Ba cõi cao vang lời hạnh nguyện
Mười phương sáng rỡ cánh liên hoa
Trăng sao sinh được con người ấy
Sông núi an vui cảnh thái hòa.

Sư cô Chân Chơn Đệ
Pháp danh: Tâm Chơn Đệ
(Nguyễn Loan Phượng):

Chân huynh chân đệ tợ trăng rằm
Nhìn kỹ Tăng thân thấy Phật thân
Trái tim Thích nữ thơm nguyền ước
Tịnh độ xây nên giữa cõi trần.

Sư cô Chân Đức Nguyên
(Nguyễn Thị Hồng Yến):

Nhật dụng hành trì nuôi thật đức
Công phu thiền quán lộ chân nguyên
Cơ duyên hóa độ trong gang tấc
Mỗi bước chân đi mãn thệ nguyền.

Sư cô Chân Thuần Khánh
Pháp danh: Nhật Phước
(Nguyễn Thị Huế):

Trái tim thuần khiết năm nào
Hương xông khánh đản tiếp trao lời nguyền
Bến bờ giải thoát bước lên
Nghĩa trao đạo pháp, ân đền núi sông.

Thầy Chân Pháp Hưng
(Nguyễn Văn Nghĩa):

Pháp mầu hưng thịnh nhân gian
Đuốc thiêng chánh tín mở đường tương lai
Công phu thực tập an bài
Sao cho mỗi bước hoa khai lộ trình.

Sư cô Chân Hảo Nghiêm
Pháp danh: Tâm Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Kim Thuỷ):

Mắt biếc trao truyền chân hảo ý
Công hành nghiêm mật tuổi hoa niên
Nghe trong hiện tại hoa Đàm nở
Vũ trụ ngời lên ánh diệu huyền.

Sư cô Chân Tịnh Hằng
Pháp danh: Nhật Viên
(Nguyễn Thị Kim Cúc):

Ai hay suối tịnh gặp sông hằng
Bụt cũng tâm mà cõi cũng tâm
Hiện pháp lạc cư thường tự tại
Phạm âm tấu khúc hải triều âm.

Sư cô Chân Giới Thông

Ngày về pháp giới dung thông
Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau
Bước chân hơi thở nhiệm mầu
Không đi cũng đến, nơi đâu cũng nhà.

Sư cô Chân Như Hiếu
Pháp danh: Nguyên Từ
(Lê Thị Dung):

Chân như trung hiếu vẹn đôi đường
Đất Mẹ ươm đầy những hạt thương
Thế giới ba ngàn lên tiếng gọi
Một tâm soi chiếu cả mười phương.

Sư cô Tịnh Quán
(Nguyễn Thị Hường)

Chân quán đưa về thanh tịnh quán
Diệu Âm mở lối Hải Triều Âm
Mây hồng vân tập về non cũ
Xướng khúc vô sinh nhịp đại đồng.