Kệ truyền đăng

Kệ phó pháp của Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật trao cho thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh

IV
Đây là bài kệ phó pháp của Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật
trao cho thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh

(trú trì Chùa Từ Hiếu, Khai sơn am Phương Vân, Chùa Pháp Vân, các đạo tràng Mai thôn, Bích Nham, và Lộc Uyển)

Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành
Hành đương vô niệm diệc vô tranh
Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể
Diệu pháp Đông Tây khả tự thành.

Bài kệ tiếng Việt do Thầy Làng Mai dịch:

Đi gặp mùa xuân, bước kiện hành
Đi trong vô niệm với vô tranh
Đèn tâm soi chiếu vào nguyên thể
Diệu pháp Đông Tây ắt tự thành.


Bị chú:
Hoà thượng Chân Thật có 8 vị đệ tử xuất gia, trong đó có:

Đại Sư Chí Niệm (Trừng Trì) giám tự tổ đình Từ Hiếu (Huế)
Đại Sư Nhất Hạnh (Trừng Quang) trú trì tổ đình Từ Hiếu (Huế)
Đại sư Chí Mậu (Trừng Tuệ), giám tự tổ đình Từ Hiếu (Huế)
Đại sư Chí Thắng (Trừng Sơn) trú trì Chùa Phước Thành (Huế)
Đại sư Chí Mãn (Trừng Viên) trú trì Chùa Pháp Vân (Đà Nẵng)
Đại sư Chí Viên (Trừng Dũng) trú trì Chùa Linh Phong (Nha Trang)
Ni sư Lưu Phương (Trừng An) trú trì Chùa Liên Hoa (Nha Trang)
Ni sư Lưu Phong (Trừng Hạnh) trú trì Chùa Kiều Đàm (Thành phố Hồ Chí Minh)

 

真寔和尚法嗣
付澄光字逢春號一行
(慈孝寺住持;芳雲庵,法雲寺開山,梅村道場,清山道場,鹿菀道場禪主)

一向逢春得健行
行當無念亦無諍
心燈若照其原体
妙法東西可自成

被註:
真寔祖師八位剃度弟子:
澄慧大師字志茂 (慈孝祖庭監寺)
澄山大師字志勝 (福成寺住持)
澄圓大師字志滿 (法雲寺住持)
澄勇大師字志圓 (靈峰寺住持)
澄安尼師字流芳 (蓮華寺住持)
澄行尼師字流豊 (喬曇寺住持)