Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2023 – tại Úc

Vào ngày 11/4/2023 tại Bringelly, Úc, thầy Pháp Hải và sư cô Lương Nghiêm đã thay mặt tăng thân truyền đăng cho:

Thầy Thích Chân Trời Bình Minh
(Thế danh: Trương Văn Sen
Pháp danh: Tâm Đức Lượng)

Tâm tạo trời bình minh
Toả sáng khắp mười phương
Xuyên suốt qua ba cõi
Hiện tại là quê hương
Đức căn dày muôn kiếp
Thành quả bậc trượng phu
Được hương gió lan toả

 

 

Chân Hỷ Tạng
( Thế danh: Faye Nhi Nguyen
Pháp danh: Tâm Hướng Dương)

By seeing the nature of affinities planted since beginningless  time
The authentic fruit of insight reveals itself as a storehouse of joy
Walking this ancient path suddenly we realise that there was never a time when we were not wonderful together
Sunflowers waving in the gentle breeze quietly reveal the wondrous Dharma Body

 

 

Chân Minh Hải
(Thế danh: Daya Heather Jepsen
Pháp danh: Peaceful Courage of the Heart)

The Ocean of Wisdom is our ancient and true inheritance 
The bright eyes of the Awakened One contemplate the nature of all things and see no coming and no going
On her path of return, she carries the peaceful light of the moon
As a gracious offering to each living being