Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tàng kinh các / Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng

Các bài kệ phú pháp truyền đăng của Tổ đình Từ Hiếu qua nhiều thế hệ
Kệ phó pháp của sư tổ Hải Thiệu Cương Kỷ trao cho các vị đại sư được đắc pháp
Kệ phó pháp của sư tổ Thanh Thái Huệ Minh trao cho các vị đắc pháp với Ngài
Kệ phó pháp của Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật trao cho thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh
Kệ phú pháp truyền đăng của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh (1990-1999)
Kệ truyền đăng năm 2000
Trong Đại Giới Đàn năm 2000, được tổ chức từ ngày 6 - 8.12.2000 tại Làng Mai
Kệ truyền đăng năm 2001
Trong Đại Giới Đàn Kỷ Nguyên Mới, từ ngày 19 - 22.12.2001 tại Làng Mai
Kệ truyền đăng năm 2003
Lễ Truyền đăng diễn ra trong Đại Giới Đàn "Đã về, Đã tới", từ ngày 8-15/1/2003
Kệ truyền đăng năm 2004
Đại Giới Đàn Lâm Tế, được tổ chức vào ngày 07-14/02/2004, tại Tu Viện Lộc Uyển, Mỹ. Đại Giới Đàn Đoàn Tụ, được tổ chức vào ngày 08-15/11/2004, tại Làng Mai Pháp Quốc.
Kệ truyền đăng năm 2006
Trong Đại Giới Đàn Cổ Pháp, từ ngày 12 - 17.01.2006
Kệ truyền đăng năm 2007
Trong Đại giới đàn Phương Bối, từ ngày 10-13.03.2007, tại tu viện Bát Nhã, Việt Nam.
Kệ truyền đăng năm 2008
Trong Đại giới đàn Thanh Lương Địa, từ ngày 03-10.01.2008, tại Làng Mai.
Kệ truyền đăng năm 2009
Trong Đại giới đàn Mùa Sen Mới, từ ngày 10-18.01.2009, tại Làng Mai.
Kệ truyền đăng 2010
5h sáng ngày 18.10.2010, tại thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan, Sư Ông đã truyền đăng cho 15 tân giáo thọ. Chưa bao giờ có Lễ truyền đăng vắn tắt mà trang nghiêm đến thế. Âu cũng nhờ ân đức của chư Tổ truyền qua Sư Ông.
Kệ truyền đăng năm 2011
Trong Đại Giới Đàn Lắng Nghe, từ ngày 20.02 đến ngày 25.02.2011, tại Làng Mai
Kệ truyền đăng năm 2012
Kệ truyền đăng năm 2012 - tại Lộc Uyển
Ngày 17/2/2012 tại Tu viện Lộc Uyển đã diễn ra lễ truyền đăng cho 14 vị giáo thọ mới trong đó có 6 giáo thọ xuất sĩ và 8 vị giáo thọ cư sĩ. Lễ truyền đăng này thuộc Đại giới đàn Tình Huynh Đệ của Làng Mai.
Kệ truyền đăng năm 2013
Trong mùa Tự Tứ khóa tu Kết Đông năm 2012-2013, tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, vào ngày áp chót của khóa tu xuất sĩ, một Lễ truyền đăng đã được tổ chức vào ngày 21-02-2013 cho 28 vị giáo thọ mới.
Kệ truyền đăng năm 2013 - tại Thái Lan
Trong chuyến hoằng pháp tại Thái Lan năm 2013, tại trung tâm Làng Mai Quốc Tế Thái Lan, vào ngày cuối cùng của khóa tu dành cho người Việt, một lễ truyền đăng đã được tổ chức vào ngày 29-04-2013 cho 15 vị giáo thọ mới.
Kệ truyền đăng năm 2014
Trong Đại giới đàn Cam Lộ Vị, được tổ chức tại Làng Mai.
Kệ truyền đăng năm 2016
Kệ truyền đăng năm 2017
Tại Làng Mai Pháp và Làng Mai Thái Lan