Tình thương

Sư cô Chân Bảo Nghiêm

Tôi rất sợ tình thương

Nó chỉ làm tôi mất nhiều năng lượng

Tôi gọi tên tình thương

Để nhìn thấy rõ mặt nó.

Tôi gọi tên tình thương Cha, thương Mẹ

để rõ mặt nó trong tâm tôi.

Tôi gọi tên tình thương Tổ tiên tôi,

để nhìn rõ mặt nó trong tâm tôi.

Tôi gọi tên tình thương sư anh, sư chị, sư em,

để thấy rõ mặt nó trong tâm tôi

để thấy rõ mặt nó đang đứng đâu trong tôi

là chân tôi, là tay tôi

hay nó là cái đầu của tôi.

Tôi gọi tên Tình thương Tổ tiên tâm linh tôi

để thấy rõ mặt nó trong tâm tôi

và để thấy mặt nó trong tôi,

để thấy nó luôn luôn có mặt đó cho tôi,

hiểu biết cho tôi, và

làm cho đầy tràn sự chấp nhận niềm vui, yên ổn.

Tôi hết sợ tình thương, vì tình thương thật

tuyệt vời, đích thực…