Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tu viện Phật học Bangladesh


Thành kính phân ưu cùng quý thầy quý sư cô về sự mất mát ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Toàn thể Tăng thân

Bồ Đề Đạo Tràng tu viện Phật học Bangladesh

Tại Bihar India