Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Đạo tràng Phổ Từ, California