Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tịnh xá Ngọc Hòa, Ngọc Minh