Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tịnh xá Ngọc Hòa, Ngọc Minh

Kính gửi:

  • Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni Pháp Phái Tổ Đình Từ Hiếu – Huế, Việt Nam
  • Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Đức,

Chư Ni chúng con nhận được ai tin Trưởng Lão Thiền Sư trước Trừng sau Quang, tự Phùng Xuân, hiệu Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 8 dòng Thiền Liễu Quán, nguyên Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu tại Thừa Thiên- Huế đã thâu thần thị tịch lúc 00:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2022 (Nhằm 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ Đình Từ Hiếu, trụ thế 95 năm, 71 năm hạ lạp.

Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một bậc Chân Nhân của hậu bán thế kỷ 20 mà chúng con có duyên được gặp Ngài trong những khóa tu tại Hoa Kỳ trong những thập niên 1990-2010. “Here and Now”, Thiền Chánh Niệm do Trưởng Lão Thiền Sư khơi nguồn nơi phương trời Tây, mở ra một trang sử mới cho Phật Giáo Việt Nam, mang lại lợi ích lớn cho hàng trăm ngàn người trên thế giới.  Những tác phẩm, những bài pháp thoại của Ngài không chỉ có giá trị về tâm linh mà còn mang tính nhân văn rất cao. Cả cuộc đời hy hiến cho đạo pháp và xiển dương tinh thần “hiểu và thương,” cải cách xã hội chấm dứt chiến tranh và bạo động. Thành kính tri ân những giáo huấn của Trưởng Lão Thiền Sư.

Chúng con vô cùng kính tiếc bậc Thầy lớn của nhiều thế hệ Tăng, Ni Việt Nam đã ra đi.  Thành kính đảnh lễ Giác Linh Ngài và phân ưu cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng Thân Làng Mai và Môn Đồ Pháp Quyến.

Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm

San Jose, California Ngày 25 Tháng 1 Năm 2022

Thay Mặt Ni Chúng Tịnh Xá Ngọc Hòa và Tịnh Xá Ngọc Minh

Con Tỳ Kheo Ni Tiến Liên Kính Đảnh Lễ