Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tăng thân Dharma Teacher

Gởi các bạn của chúng tôi ở tăng thân Làng Mai

Thay mặt cho thầy của chúng tôi, Thích Trí Hoàng (Thích Tri Hoàng), chúng tôi, cộng đồng xuất sĩ và cư sĩ của dòng tu Dharma Teacher (dòng Giáo Thọ) ở Hoa Kỳ, xin được gởi lời chia buồn đến tăng thân Làng Mai trước sự ra đi của vị thầy kính yêu Thích Nhất Hạnh. Chúng tôi cảm thấy rất có phước và rất may mắn đã được tiếp nhận nhiều giáp pháp tuyệt diệu của Thích Nhất Hạnh và chúng tôi nguyện giữ mãi ký ức về Thầy mãi trong lòng trong cách chúng tôi thực tập và hoằng pháp.

Với lòng biết ơn và tình thương,

Tăng thân Dharma Teacher