Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tông phái Tào Khê – Hàn Quốc