Lời tri ân từ cộng đồng quốc tế

Điện thư từ Tu viện Kim Sơn, Hoa Kỳ