Duy Biểu Ngũ thập tụng 1992-1993

01 1992.11.19 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
02 1992.11.22 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
03 1992.11.25 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
04 1992.11.26 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
05 1992.11.29 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
06 1992.12.01 Duy Biểu Ngũ thập tụng  mp3
07 1992.12.03 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
08 1992.12.06 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
09 1992.12.10 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
10 1992.12.13 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
11 1992.12.17 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
12 1992.12.20 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
13 1992.12.24 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
14 1992.12.27.EN Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
15 1992.12.31 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
16 1993.01.03 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
17 1993.01.07 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
18 1993.01.10 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
19 1993.01.14 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
20 1993.01.17 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
21 1993.01.21 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
22 1993.01.31 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
23.A 1993.02.04 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
23.B 1993.02.04 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
24 1993.02.11 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3
25 1993.02.14 Duy Biểu Ngũ thập tụng mp3