Pháp thoại năm 2009

Pháp thoại ngày 21/07/2009: Tinh yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Pháp thoại ngày 25/07/2009: Ngồi yên và nhìn sâu

 

Khoá tu Tiếng Việt tạị Tu viện Lộc Uyển- Mỹ

Pháp thoại ngày 23/09/2009

Pháp thoại ngày 24/09/2009

Pháp thoại ngày 25/09/2009

Pháp thoại ngày 26/09/2009

Pháp thoại ngày 27/09/2009

 

Pháp thoại ngày 17/10/2009: Pháp thoại cộng đồng tại Mỹ

Pháp thoại ngày 29/10/2009: Giữ gìn tâm ban đầu