Dị bộ tông luân luận 2004 – An cư kiết Thu 2005

Khóa giảng an cư năm 2004

Tải về dạng mp3

Bài 01  2004-09-23Chư Tổ là tiếp nối của Bụtmp3
Bài 02  2004-09-26Dị Bộ Tông Luân Luận (1) – Phân phái lần đầump3
Bài 03  2004-09-30Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mớimp3
Bài 04  2004-10-03Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừamp3
Bài 05  2004-10-07Dị Bộ Tông Luân Luận (2)-Đóng góp của các bộ pháimp3
Bài 06  2004-10-10Sự hình thành Đại Thừa bộ pháimp3
Bài 07  2004-10-12Dị Bộ Tông Luân Luận (3)mp3
Bài 08  2004-10-14Dị Bộ Tông Luân Luận (4)mp3
Bài 09  2004-10-17Dị Bộ Tông Luân Luận (5)mp3
Bài 10  2004-10-21Dị Bộ Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực thểmp3
Bài 11  2004-10-24Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các Tam pháp ấnmp3
Bài 12  2004-10-28Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2)mp3
Bài 13  2004-10-31Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệmp3
Bài 14  2004-11-04Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) – dbtll09mp3
Bài 15  2004-11-07Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) – dbtll10mp3
Bài 16  2004-11-14Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộmp3
Bài 17  2004-11-18Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữump3
Bài 18  2004-11-21Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thởmp3
Bài 19 2004-11-25Ngày lễ tạ ơn- Biết ơn là hạnh phúcmp3
Bài 20  2004-11-28Pháp ấn Làng Maimp3
Bài 21  2004-12-02Tam thời tương tức – Quá khứ là tương laimp3
Bài 22  2004-12-05Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡngmp3
Bài 23  2004-12-09Tư tưởng các bộ phái – dbtll15mp3
Bài 24  2004-12-12Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừamp3

Xem video các bài giảng này >>