Dị bộ tông luân luận 2004 – An cư kiết Thu 2005

Khóa giảng an cư năm 2004

Tải về dạng mp3

Bài 01  2004-09-23 Chư Tổ là tiếp nối của Bụt mp3
Bài 02  2004-09-26 Dị Bộ Tông Luân Luận (1) – Phân phái lần đầu mp3
Bài 03  2004-09-30 Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới mp3
Bài 04  2004-10-03 Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa mp3
Bài 05  2004-10-07 Dị Bộ Tông Luân Luận (2)-Đóng góp của các bộ phái mp3
Bài 06  2004-10-10 Sự hình thành Đại Thừa bộ phái mp3
Bài 07  2004-10-12 Dị Bộ Tông Luân Luận (3) mp3
Bài 08  2004-10-14 Dị Bộ Tông Luân Luận (4) mp3
Bài 09  2004-10-17 Dị Bộ Tông Luân Luận (5) mp3
Bài 10  2004-10-21 Dị Bộ Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực thể mp3
Bài 11  2004-10-24 Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các Tam pháp ấn mp3
Bài 12  2004-10-28 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2) mp3
Bài 13  2004-10-31 Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệ mp3
Bài 14  2004-11-04 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) – dbtll09 mp3
Bài 15  2004-11-07 Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) – dbtll10 mp3
Bài 16  2004-11-14 Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộ mp3
Bài 17  2004-11-18 Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữu mp3
Bài 18  2004-11-21 Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thở mp3
Bài 19 2004-11-25 Ngày lễ tạ ơn- Biết ơn là hạnh phúc mp3
Bài 20  2004-11-28 Pháp ấn Làng Mai mp3
Bài 21  2004-12-02 Tam thời tương tức – Quá khứ là tương lai mp3
Bài 22  2004-12-05 Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡng mp3
Bài 23  2004-12-09 Tư tưởng các bộ phái – dbtll15 mp3
Bài 24  2004-12-12 Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừa mp3

Xem video các bài giảng này >>