Lâm Tế Lục – Người vô sự 2003-2004

Pháp thoại Bình giảng Lâm Tế Ngữ Lục – Người Vô Sự

Xem văn bản phần nguyên lục >>

Tải về dưới dạng mp3

 1. Bụt Tổ là ai – mp3
 2. Đã về đã tới – mp3
 3. Tánh tướng biệt quán – mp3
 4. Bình thường vô sự – mp3
 5. Không Bụt không chúng sanh – mp3
 6. Bây giờ và ở đây – mp3
 7. Đến đi thong dong – mp3
 8. Điều phục tâm ý – thực tập căn bản – mp3
 9. Bốn cảnh vô tướng – mp3
 10. Ba thân ba cõi – mp3
 11. Bình thường tâm thị đạo – mp3
 12. Vượt thoát giả danh – mp3
 13. Chủ và khách – mp3
 14. Tri kiến chân thật – mp3
 15. Thiền duyệt pháp hỷ – mp3
 16. Ai đi tìm phật pháp – mp3
 17. Sự trao truyền của chư tổ – mp3
 18. Danh từ và kiến giải – mp3
 19. Bụt pháp đạo là thật – mp3
 20. Tam cảnh tương tức – mp3
 21. Năm nghiệp vô gián – mp3
 22. Chặt bỏ ảo ảnh – mp3
 23. Thuốc và bệnh – mp3
 24. Trở về thực tại – mp3
 25. Phải tự nổ lực – mp3
 26. Đối trị căn cơ 1 – mp3
 27. Đối trị căn cơ 2 – mp3
 28. Đối trị căn cơ 3 – mp3
 29. Đối trị căn cơ 4 – mp3
 30. Tìm lại con người chân thật – mp3
 31. Bản thân và năm uẩn – mp3
 32. Mẫu người lý tưởng – mp3
 33. Vô sự là tự do – mp3
 34. Buông bỏ sự tìm cầu – mp3
 35. Tuệ giác và kiến thức – mp3
 36. Tùy xứ tác chủ – mp3