An cư kiết Đông 2009-2010-Nghệ thuật hạnh phúc

Giảng kinh: Cát tường, Mâu ni, Phu tử cộng hội, Di lặc nạn, Kính diện vương, Duy lâu lặc vương

Tải về dạng mp3

 1. 2009-11-26      Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau – mp3
 2. 2009-11-29      Kinh Cát Tường p1 – Thế nào là điềm lành  – mp3
 3. 2009-12-03      Kinh Cát Tường p2 – nguồn gốc và pháp triển – mp3
 4. 2009-12-10      Kinh Cát Tường p3 – phạm hạnh và bố thí – mp3
 5. 2009-12-13      Kinh Cát Tường p4 -Xây xựng lại con người trong thời đại mới –  mp3
 6. 2009-12-17      Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán – mp3
 7. 2009-12-20      Kinh Mâu Ni – mp3
 8. 2010-01-03      Kinh Phu Tử Cộng Hội p1 – mp3
 9. 2010-01-07      Kinh Phu Tử Cộng Hội p2 – mp3
 10. 2010-01-10      Kinh Phu Tử Cộng Hội p3 – mp3
 11. 2010-01-24      Kinh Di Lặc Nạn p1 – mp3
 12. 2010-01-28      Kinh Di Lặc Nạn p2 – mp3
 13. 2010-01-31      Kinh Kính Diện Vương p1 – mp3
 14. 2010-02-04      Kinh Kính Diện Vương p2 – mp3
 15. 2010-02-07      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p1 – mp3
 16. 2010-02-11      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p2 – mp3
 17. 2010-02-13      Bình thơ giao thừa – mp3