Khóa tu 21 ngày 2014

“Cái gì xảy ra khi ta chết?” từ ngày 1 – 21/6/2014

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Xem video
YouTube
2014-06-03 Dharma talk 01 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-05 Dharma talk 02 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-06 Dharma talk 03 ENG.mp3 VN.mp3 – FR.mp3 Xem
2014-06-07 Dharma talk 04 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-08 Dharma talk 05 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-10 Dharma talk 06 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-12 Dharma talk 07 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-13 Dharma talk 08 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-14 Dharma talk 09 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-15 Dharma talk 10 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-17 Dharma talk 11 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-19 Dharma talk 12 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-20 Dharma talk 13 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem
2014-06-21 Dharma talk 14 ENG.mp3 VN.mp3FR.mp3 Xem