Khóa tu 21 ngày 2014

“Cái gì xảy ra khi ta chết?” từ ngày 1 – 21/6/2014

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – DateNội dung – Title
________________________________________
Ngôn ngữ gốc
Original
Thông dịch
Translation
Xem video
YouTube
2014-06-03Dharma talk 01ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-05Dharma talk 02ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-06Dharma talk 03ENG.mp3VN.mp3 – FR.mp3Xem
2014-06-07Dharma talk 04ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-08Dharma talk 05ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-10Dharma talk 06ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-12Dharma talk 07ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-13Dharma talk 08ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-14Dharma talk 09ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-15Dharma talk 10ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-17Dharma talk 11ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-19Dharma talk 12ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-20Dharma talk 13ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem
2014-06-21Dharma talk 14ENG.mp3VN.mp3FR.mp3Xem