Pháp thoại năm 2012

 

Pháp thoại mùa hè Xóm Trung năm 2012

Pháp thoại 23.07.2012- Hạnh phúc gia đình- Hiểu mới thương-  file.MP3
Pháp thoại 30.07.2012- Thiết Lập truyền thông file.MP3