Nhiếp Đại Thừa Luận (2) 2000-2001

Khóa giảng trong an cư 2000-2001

Tải về dạng mp3

2000-12-14 21 Tướng trạng của đối tượng nhận thức mp3
2000-12-17 22 Tướng y tha khởi mp3
2000-12-21 23 Chủng tử huân tập mp3
2000-12-28 24 Biến kế chấp, tam tánh mp3
2001-01-01 25 Đoạn 7 chương 2 mp3
2001-01-04 26 Đoạn 10 chương 2 mp3
2001-01-11 27 Đối tượng và chủ thể nhận thức mp3
2001-01-14 28 Các biểu hiện khác mp3
2001-02-08 29 Nghệ thuật sống chánh niệm mp3
2001-02-11 30 Dòng sinh mạng mp3
2001-02-15 31 Cởi bỏ kết sử mp3