An cư kiết Đông 2011-2012- Du Già Sư Địa Luận & Quán Sở Duyên Duyên Luận

Du Già Sư Địa Luận 2011-2012

01 24-11-2011 Bài kệ 1; 2 mp3
02 27-11-2011 Bài kệ 3-5 mp3
03 01-12-2011 Bài kệ 6-8 mp3
04 04-12-2011 Bài kệ 9-12 mp3
05 08-12-2011 Bài kệ 13 mp3
06 11-12-2011 Bài kệ 14-17 mp3
07 15-12-2011 Bài kệ 18-21 mp3
08 18-12-2011 Bài kệ 22-24 mp3
09 21-12-2011 Bài kệ 25-28 mp3
10 08-01-2012 Bài kệ 29-33 mp3
11 12-01-2012 Bài Kệ 34-37 mp3
12 15-01-2012 Bài kệ 38-41 mp3

13

19-01-2012

Bài kệ 42-44 mp3

 

Pháp thoại ngày 23-01-2012: Bình thơ Đêm Giao Thừa- mp3
Pháp thoại ngày 26-01-2012: Bài thơ ca ngợi Bụt Amitabha- mp3
Pháp thoại ngày 29-01-2012: Lưới nghi muôn trùng phá -Đuốc tuệ vạn nẻo soi- mp3

 

Quán Sở Duyên Duyên Luận 2012

01 02-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 01/05 mp3
02 05-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 02/05 mp3
03 09-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 03/05 mp3
04 12-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 04/05 mp3
05 16-02-2012 Quán sở duyên duyên luận 05/05 mp3
06 19-02-2012 Linh đan đổi cốt mới ra về mp3