An cư kiết Đông 2011-2012- Du Già Sư Địa Luận & Quán Sở Duyên Duyên Luận

Du Già Sư Địa Luận 2011-2012

0124-11-2011Bài kệ 1; 2mp3
0227-11-2011Bài kệ 3-5mp3
0301-12-2011Bài kệ 6-8mp3
0404-12-2011Bài kệ 9-12mp3
0508-12-2011Bài kệ 13mp3
0611-12-2011Bài kệ 14-17mp3
0715-12-2011Bài kệ 18-21mp3
0818-12-2011Bài kệ 22-24mp3
0921-12-2011Bài kệ 25-28mp3
1008-01-2012Bài kệ 29-33mp3
1112-01-2012Bài Kệ 34-37mp3
1215-01-2012Bài kệ 38-41mp3

13

19-01-2012

Bài kệ 42-44mp3

 

Pháp thoại ngày 23-01-2012: Bình thơ Đêm Giao Thừa- mp3
Pháp thoại ngày 26-01-2012: Bài thơ ca ngợi Bụt Amitabha- mp3
Pháp thoại ngày 29-01-2012: Lưới nghi muôn trùng phá -Đuốc tuệ vạn nẻo soi- mp3

 

Quán Sở Duyên Duyên Luận 2012

0102-02-2012Quán sở duyên duyên luận 01/05mp3
0205-02-2012Quán sở duyên duyên luận 02/05mp3
0309-02-2012Quán sở duyên duyên luận 03/05mp3
0412-02-2012Quán sở duyên duyên luận 04/05mp3
0516-02-2012Quán sở duyên duyên luận 05/05mp3
0619-02-2012Linh đan đổi cốt mới ra vềmp3